: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:00:41 17/09/2019

Quyết tâm hành động

Năm năm qua, MTTQ Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra. Đóng góp vào thành công chung của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua có sự chủ động, sáng tạo và tích cực của hai tổ chức thành viên quan trọng đó là Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam.

Quyết tâm hành động

 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng quà cho hội viên nông dân nghèo tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Chăm lo, nâng cao đời sống nông dân

Với vai trò tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, trong 5 năm qua, trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, mục tiêu và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực quán triệt, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tạo nên sự đồng thuận trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, các cấp Hội đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua đó góp phần củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hướng dẫn cho hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Đến nay phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân phát động đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân hàng năm có 3,55 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hằng năm các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 790.000 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm...trị giá trên 15.000 tỷ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; giúp hơn 200 ngàn hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm ăn khá giả, giàu có...

Hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng NTM và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, nông dân đã tự nguyện đóng góp trên 10 ngàn tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công, hiến gần 6 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 847 ngàn km kênh mương nội đồng và 678 ngàn km đường giao thông nông thôn, xóa 29.450 nhà tạm...

Với những thành tựu của hơn 30 năm đổi mới và chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, trong đó hội nhập quốc tế trở thành nhân tố quan trọng hơn bao giờ hết để tạo thế và lực cho đất nước, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Điều đó đòi hỏi MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để cùng với Ðảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác và hội nhập quốc tế... Qua đó, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân thi đua tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, có thể tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam sẽ góp phần cùng Đảng và Nhà nước phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Quyết tâm hành động - 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Được- Chủ tịch Hội CCB Việt Nam thăm mô hình vườn kiểu mẫu của CCB tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Thực hiện 5 Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, trong nhiệm kỳ qua Hội CCB Việt Nam đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng tham gia các phong trào yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; động viên CCB tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức.

Thực hiện Chương trình hành động phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Hội CCB Việt Nam đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) thông qua công tác vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, CCB cả nước đã hiến 11,06 triệu m2 đất, đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,35 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.035 km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng 25.770 km kênh mương nội đồng, 3.360 cầu, cống…

Có thể nói ở đâu có CCB là ở đó có phong trào với nhiều mô hình tự quản hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động. Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” được các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia, nhiều mô hình: “tổ tự quản”; “đoạn đường tự quản”; “khu phố an toàn giao thông”; “đoạn đường an toàn, an ninh, xanh, sạch, đẹp” có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng.

Đặc biệt công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp Hội quan tâm. Hội CCB đã phối hợp với cơ quan tư pháp, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến tuyên truyền nội dung Luật Hòa giải. Các cấp Hội chọn 16.500 hội viên gương mẫu, có uy tín trong địa bàn dân cư tham gia vào các tổ hòa giải, làm hòa giải viên.

Riêng giai đoạn 2013-2018 các tổ hòa giải của CCB đã tham gia hoà giải 101.702 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 83.279 vụ, đạt 82%, góp phần hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ cộng đồng dân cư, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định ở cơ sở.

Để thực hiện Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội CCB Việt Nam xác định thời gian tới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng và tích cực tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành kế hoạch thiết thực và cụ thể thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua  do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

                T.Hiếu