Từ 1/10 bắt đầu hỗ trợ người lao động từ sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Việt Thắng

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và ngưòỉ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Từ 1/10 bắt đầu hỗ trợ người lao động từ sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch

Theo đó Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký (24/9) quyết nghị: Sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng: Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dút họp đồng lao động hoặc họp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiếm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gôm người hưởng lương hưu hàng tháng. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Nghị quyết cũng quyết nghị, người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm cơ quan nhà nước, tồ chức chính trị, to chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ
ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này và mức hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc đóng-hưởng, chia sẻ, công bàng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiếm thất nghiệp; chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, ủy ban Xã hội, ủy ban Tài chính, Ngân sách, các ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tồ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất