Điều kiện làm chủ đầu tư công trình sử dụng vốn phát triển đô thị

PV (theo VGP)

Việc xác định chủ đầu tư được thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, Điều 7 Luật Xây dựng. Pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định điều kiện năng lực của chủ đầu tư; chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Luật Xây dựng.

Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới WB, được thực hiện giai đoạn 2015 – 2020.

Dự án được thực hiện như sau: Phê duyệt Quyết định đầu tư là Chủ tịch UBND tỉnh; chủ đầu tư là UBND thành phố; đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (QLDA).

Để tổ chức thực hiện dự án, tháng 12/2014, UBND thành phố Tuyên Quang đã có quyết định thành lập Ban QLDA (Ban QLDA “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”) giúp việc cho chủ đầu tư, trong đó nhân sự của Ban: Giám đốc Ban là chủ tài khoản do Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm nhiệm; các Phó Giám đốc Ban và cán bộ là chuyên trách.

Với nhiệm vụ được giao quản lý thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”, Ban đã tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định của WB.

Hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện nhiều dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn phát triển đô thị và các nguồn vốn hợp pháp khác (không có vốn vay nước ngoài) do UBND thành phố quyết định đầu tư, nên khối lượng, áp lực công việc lên Ban QLDA khu vực của thành phố rất lớn.

Để bảo đảm yêu cầu triển khai các dự án, giảm áp lực công việc cho Ban khu vực, Ban QLDA “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” dự định báo cáo UBND thành phố giao cho làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Ban QLDA “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” hỏi, Ban có được giao làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị không? Nếu được giao thì Ban QLDA phải đáp ứng các điều kiện nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: “Chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án”.

Việc xác định chủ đầu tư được thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định điều kiện năng lực của chủ đầu tư; chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Theo đó UBND thành phố Tuyên Quang là cấp thẩm quyền quyết định chủ đầu tư đối với các dự án do UBND thành phố Tuyên Quang quyết định đầu tư.

Ban QLDA “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” được UBND thành phố Tuyên Quang thành lập theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 và kiện toàn theo các Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 28/7/2015, số 46/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 và số 93/QĐ-UBND ngày 15/4/2016; chỉ được giao thực hiện chức năng quản lý Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” và sẽ tự giải thể khi kết thúc dự án (báo cáo quyết toán dự án được cơ quan thẩm quyền phê duyệt); không phải là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Việc quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tuyên Quang.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất