: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:35:45 21/01/2020

Dấu bàn chân Phật

Thơ Vũ Quần Phương

Dấu bàn chân  Phật

Đá trên đỉnh Am Ni

còn dấu bàn chân Phật

chân bước nhẹ gió mây
xuống trần in nặng chắc

như mẹ tôi gánh đất
in chân trên đường làng

trưa mồ hôi gánh thóc
in dấu đường nhà quan

chân người xưa gánh cực
in khắp đường thế gian

Tôi nhìn bàn chân Phật
mà thương mẹ vô vàn

mẹ đã vào tịch mịch
dấu chân còn lầm than

(Chùa Am Vãi Bắc Giang, 14-11-2018)

Vũ Quần Phương