Triển khai kế hoạch quy hoạch báo chí

Mạnh Thắng

Thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, ngày 4/6/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Triển khai kế hoạch quy hoạch báo chí

 Sau quy hoạch, cơ quan báo chí sẽ tinh giản nhiều.

Với việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí của các tổ chức ở trung ương (sau đây gọi chung là tổ chức ở trung ương) được quy định tại điểm e Khoản 1 Mục III Điều 1 của Quyết định số 362/QĐ-TTg. Theo đó, trước ngày 31/7/2019, các tổ chức ở trung ương có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TTTT. Trước ngày 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TTTT tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định. Trước ngày 31/12/2019, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 3 cơ quan báo chí gửi Bộ TTTT. Trước ngày 30/6/2020, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TTTT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương hiện có cơ quan báo có đề xuất chuyển cơ quan báo sang các bộ, cơ quan ngang bộ, cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý tiếp nhận bằng văn bản. Chậm nhất đến 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TTTT thực hiện thủ tục chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Với các cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, kế hoạch yêu cầu các cơ quan chủ quản này phải chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng định hướng, phương án và lộ trình quy hoạch báo chí. Trước ngày 31/12/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TTTT. Trước ngày 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TTTT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định. Chậm nhất đến 30/9/2019, bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận thêm cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TTTT thực hiện thủ tục cấp phép.

Việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí của cơ quan đơn vị như: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; các cơ quan, tổ chức khác đều thực hiện theo kế hoạch mà mốc thời gian thực hiện đều trước 30/9/2020. 

Theo kế hoạch: Trường hợp cơ quan, tổ chức không thực hiện việc sắp xếp, không gửi hồ sơ cấp lại giấy phép, không làm thủ tục chuyển cơ quan chủ quản (nếu có), Bộ TTTT sẽ đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí theo quy định.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất