: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:31:00 11/06/2018

Tập huấn cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135  

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc triển khai Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.  

Mục tiêu thực hiện kế hoạch này giúp cho cán bộ cấp xã, thôn và cộng đồng ở các xã và thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 nắm bắt những kiến thức cơ bản để tổ chức thực hiện các Tiểu dự án Chương trình 135.

Chương trình bao gồm nhiều nội dung như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở; kỹ năng thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện; phương pháp tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tiến độ thực hiện gồm khối lượng, giải ngân, đánh giá tác động của Chương trình.   

Nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tổ chức đấu thầu; phương pháp quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn; phương pháp lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện liên quan và cơ sở đào tạo triển khai tổ chức các lớp tập huấn theo Kế hoạch đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Xuân Hiếu