Xác định phòng chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục

 Quốc Trung

Trong việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, tỉnh Sóc Trăng phải đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức, chỉ đạo có hiệu quả. “Cần nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Xác định phòng chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 2/12, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) dẫn đầu đoàn của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN có buổi làm việc tại Sóc Trăng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Cùng tham dự có ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó trưởng Đoàn cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ngành liên quan tỉnh Sóc Trăng.

Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể đóng góp tích cực PCTN

Thông tin với Đoàn công tác, đại diện tỉnh Sóc Trăng cho biết, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được quan tâm; công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, tự thanh tra đã phát hiện các sai phạm, bước đầu đã xử lý một số trường hợp, cả kỷ luật Đảng và chuyển cơ quan điều tra... Bên cạnh đó, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác thanh tra và giải quyết đơn thư, phản ánh, tố cáo đã có chuyển biến tích cực.

Toàn tỉnh đã triển khai 48 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Qua thanh tra đã thu hồi được 96,6% tổng số tiền sai phạm. Việc tiến hành kiến nghị xử lý hành chính đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được triển khai nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu cho biết, Sóc Trăng đã thành lập, duy trì Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về PCTN, lãng phí, nhất là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…

Xác định phòng chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục - 1

Ông Phan Văn Sáu, Bí thư tỉnh uỷ Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc.

Xử lý tham nhũng không có vùng cấm

Ghi nhận công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác PCTN tỉnh, công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, thanh tra; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, từ đó chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đối với công tác PCTN.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “MTTQ, các tổ chức thành viên và cơ quan báo chí đã tích cực vận động nhân dân tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ”.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, vừa khẩn trương, tích cực, vừa bài bản, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Phú Trọng, từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác PCTN được quan tâm, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm.

Từ những kết quả này, tham nhũng từng bước được kiềm chế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được tăng cường, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân và đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Hội nghị tổng kết công tác PCTN năm 2018 đã đánh giá: công tác tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, cản trợ sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục hiệu quả chưa cao; chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và người dân về PCTN; trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp…

Xác định phòng chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục - 2

Đoàn làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng.

Để công tác PCTN tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả và phát huy dân chủ hơn nữa, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy cần quyết liệt triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật PCTN năm 2018 như: Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Sóc Trăng “thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, tình trạng "tham nhũng vặt".

Trong việc xây dựng kế hoạch PCTN hằng năm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, tỉnh phải đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức, chỉ đạo có hiệu quả. Cần nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đồng thời đẩy mạnh thu hồi, tài sản trong các vụ án kinh tế và khắc phục thiệt hại về kinh tế qua công tác thi hành.Để công tác PCTN tạo được sự đồng tình trong nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí phải cùng vào cuộc để huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Cùng với đó, cần chú trọng xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Sóc Trăng “giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN”.

Xác định phòng chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục - 3

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề buổi làm việc.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất