Xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới

                Vũ Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh)

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Bắc Ninh phấn đấu xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới.

Xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới

Đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao nhà Đại đoàn kết tại TP Bắc Ninh.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đề ra một số mục tiêu, trong đó phấn đấu tỷ lệ đoàn viên, hội viên mới được kết nạp mới của các tổ chức thành viên tăng trên 5%. Ủy ban  MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và những vướng mắc, bức xúc của nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền và kiến nghị các giải pháp chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, mỗi năm Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chủ trì tổ chức ít nhất 4 cuộc giám sát, 5 cuộc phản biện xã hội; Mỗi đơn vị cấp huyện chủ trì tổ chức ít nhất 2 giám sát, 2 cuộc phản biện xã hội; Mỗi đơn vị cấp xã chủ trì ít nhất 1 cuộc giám sát, 1 cuộc phản biện xã hội. MTTQ các cấp hàng năm chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động thường xuyên, trong đó 75% hoạt động có hiệu quả. Duy trì và thành lập mới các tổ hòa giải cơ sở, phấn đấu hòa giải thành công ít nhất 85%. Có 100% khu dân cư hàng năm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tặng trên 1.000 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ tết và Ngày hội. MTTQ các cấp đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng. Tham gia giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phấn đấu xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết.

Phấn đấu 95% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 90% trở lên khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Trên 90% khu dân cư thực hiện tốt  nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ hỏa táng, điện táng hàng năm đạt trên 45%.

 Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và khu dân cư tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vận động nhân dân phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Vận động nhân dân ký kết và tham gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm ATGT. MTTQ các cấp phấn đấu xây dựng mới trên 100 mô hình trên các lĩnh vực. Tổ chức tốt công tác lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 3 huyện là Yên Phong, Thuận Thành, Lương Tài.

100% Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện Kết luận số 02-KL/ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. MTTQ các cấp triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 80% đạt loại xuất sắc...            

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất