Yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận kiểm toán các dự án giao thông

Quang Toàn

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm Kết luận Kiểm toán Nhà nước năm 2018 và năm 2019.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị các Ban quản lý dự án, các đơn vị là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án có tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước còn thấp, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị, báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 30/11/2019.

Để việc kiểm toán đạt chất lượng, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, báo cáo Bộ GTVT các dự án chưa thực hiện kiểm toán, kể cả các dự án đang trong quá trình thi công để có cơ sở tổng hợp, mời Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác kiểm toán, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại ngay trong quá trình thi công, ngăn chặn những sai sót gây thiệt hại cho Nhà nước. Sau khi có quyết định kiểm toán, cần khẩn trương phân công lãnh đạo, cán bộ có liên quan để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác kiểm toán đảm bảo đúng quy định trong suốt quá trình kiểm toán.

"Thủ trưởng các đơn vị cần khẩn trương rà soát các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, phổ biến rút kinh nghiệm toàn đơn vị, có biện pháp khắc phục và ngăn chặn các sai sót, tồn tại mà Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện. Đồng thời, chấp hành và chỉ đạo thực hiện triệt để các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm các kiến nghị xử lý tài chính, các kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và các kiến nghị khác, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông Vận tải và Kiểm toán Nhà nước theo đúng thời hạn yêu cầu trong báo cáo kiểm toán. Báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước các năm 2018, 2019 về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10/10 để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị"- Bộ GTVT yêu cầu.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất