Mặt trận

Đổi mới, trẻ hóa nhân sự khóa mới

P.Thanh (thực hiện) 09/03/2024 09:36

Đại hội đại biểu MTTQ TP Hải Phòng lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024-2029) là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng đối với TP Hải Phòng. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trò chuyện với ông Đỗ Tràng Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng về công tác chuẩn bị Đại hội.

4-a2.jpg
Ông Đỗ Tràng Thành.

PV: Xin ông cho biết quan điểm chỉ đạo của Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đối với việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp thành phố?

Ông Đỗ Tràng Thành: Thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 104 ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 22 ngày 8/9/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp thành phố.

Để việc triển khai có hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 169 ngày 11/10/2023 để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp MTTQ thành phố xây dựng lộ trình, thành lập các tiểu ban thực hiện các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm.

Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động và công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng, có tính tiêu biểu đại diện, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự là nòng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết.

Đặc biệt, việc xây dựng Báo cáo chính trị nhiệm kỳ này phải mang tính tổng kết một cách toàn diện, nhận định, đánh giá đầy đủ, sâu sắc, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Báo cáo bám sát những định hướng lớn của Trung ương đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong thời kỳ mới để xây dựng Chương trình hành động cho phù hợp, có tính khả thi cao.

Về lộ trình chỉ đạo, theo kế hoạch, Hải Phòng chọn 1 quận, 1 huyện; mỗi quận, huyện chọn 1 xã, phường, thị trấn chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm. Mục tiêu đặt ra là việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tại Hải Phòng đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, đúng quy định của Đảng và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở trong thời gian qua diễn ra như thế nào, thưa ông?

- Tính đến hết tháng 2/2024, trên địa bàn TP Hải Phòng đã có 43/217 đơn vị cấp xã tổ chức thành công Đại hội. Trong đó có 14 xã, phường, thị trấn/15 quận, huyện tổ chức Đại hội điểm (trừ huyện đảo Bạch Long Vĩ không có đơn vị hành chính cấp xã).

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ này được thực hiện chặt chẽ, có sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp theo quy trình 5 bước. Chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ các cấp phải có ý kiến của Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp, đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu theo Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn 104 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đáng chú ý, nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ này được đổi mới, trẻ hóa, mở rộng thành phần, chú trọng chất lượng, đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện, tỷ lệ người ngoài Đảng không thấp hơn nhiệm kỳ trước.

Đối với các địa phương cấp xã đang trong phương án sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng phối hợp với các ban, cơ quan liên quan nghiên cứu các văn bản của Trung ương, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có văn bản chỉ đạo nhân sự chủ chốt (Chủ tịch) đảm bảo đúng quy định của cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ. Cùng với việc chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đang phối hợp với cấp ủy các quận, huyện chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành Đại hội theo tiến độ và yêu cầu đặt ra.

Đại hội MTTQ quận Hải An và Đại hội MTTQ huyện Cát Hải (2 đơn vị làm điểm) dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4/2024. Các quận, huyện còn lại sẽ tổ chức Đại hội MTTQ trong tháng 5 và tháng 6/2024.

Thưa ông, MTTQ TP Hải Phòng đã phát động phong trào thi đua như thế nào để lan tỏa tinh thần của sự kiện quan trọng này?

- Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, ngày 12/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 174 để triển khai phát động thi đua đặc biệt trong hệ thống. MTTQ mỗi xã, phường, mỗi tổ chức đoàn thể các cấp ít nhất với có một công trình, phần việc được đăng ký với nội dung và kết quả gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ là đoàn kết, tập hợp, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, việc phát động đợt thi đua này nhằm tôn vinh, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời điểm diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới, trẻ hóa nhân sự khóa mới