Kinh tế

Kiểm toán nhà nước khu vực V: Góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương

N.L 19/04/2024 18:00

Những ý kiến đánh giá, kết luận và kiến nghị của các cuộc kiểm toán do Kiểm toán nhà nươc (KTNN) khu vực V chủ trì góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND các tỉnh xem xét trong quá trình giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn, quyết toán.

445-202405181502441.jpg
Tập thể KTNN khu vực V.

Tích cực phối hợp với địa phương

Theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V – ông Nguyễn Đức Tín, hiện nay, KTNN khu vực V được phân công thực hiện kiểm toán 6 tỉnh, thành phố là: Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và một số nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Thực hiện quy chế phối hợp công tác, mối quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN khu vực V và Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các mặt công tác từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán đến thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, cũng như các hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán và của kiểm toán viên nhà nước; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN khu vực V.

Hằng năm, thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương, KTNN khu vực V đã giúp HĐND, UBND các tỉnh hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách. Những thông tin, kết quả kiểm toán đã có tác dụng tích cực giúp cho HĐND, UBND các cấp, các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập và giao dự toán, điều hành, quyết toán ngân sách ngày càng chặt chẽ, đúng quy định; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đồng thời, với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND các tỉnh đã góp phần giúp KTNN khu vực V hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hằng năm và các nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giám sát, thẩm tra…

Trong những năm qua, các địa phương đã gửi dự toán ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, các Nghị quyết của HĐND, các văn bản chỉ đạo, điều hành về tài chính ngân sách do HĐND, UBND các tỉnh ban hành..., cùng với việc thường xuyên chủ động liên hệ nắm bắt thông tin kinh tế - xã hội của các tỉnh trên địa bàn giúp KTNN khu vực V nắm được những cơ chế, chính sách cụ thể của từng địa phương, thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán.

Quá trình thực hiện kiểm toán, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh luôn phối hợp kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn kiểm toán của KTNN khu vực V thực hiện các nhiệm vụ, chức trách theo kế hoạch được giao.

Những ý kiến đánh giá, kết luận và kiến nghị của các cuộc kiểm toán do KTNN khu vực V chủ trì góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND các tỉnh xem xét trong quá trình giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn, quyết toán.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín

Bên cạnh đó, KTNN khu vực V đã kiến nghị các giải pháp, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương. Các báo cáo kiểm toán đã được gửi đến Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, trên cơ sở đó, UBND các tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc; các địa phương luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Ngoài ra, KTNN khu vực V và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã phối hợp trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN, của HĐND, UBND các tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Kế hoạch hành động và kiến nghị

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế, thông qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm toán, KTNN cần thực hiện một số nội dung:

Một là, KTNN sẽ tiếp tục cung cấp kịp thời các thông tin về kế hoạch kiểm toán; thông tin về kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để Thường trực HĐND, UBND các tỉnh chủ động kế hoạch công tác của địa phương và phối hợp thực hiện.

Hai là, KTNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng kế hoạch kiểm toán theo định hướng nâng cao chất lượng, giảm đầu mối kiểm toán, tăng cường kiểm toán lồng ghép; tránh chồng chéo, trùng lặp giữa kế hoạch kiểm toán với kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại địa phương, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Ba là, tổ chức họp giao ban định kỳ (hằng năm) giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh; có sự tham dự của Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Tài chính để trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, điều hành, giám sát ngân sách và tài sản công tại địa phương.

Bên cạnh đó, KTNN đề xuất một số kiến nghị đối với địa phương để đảm bảo thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế:

Thứ nhất, hằng năm, các địa phương cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chương trình, kế hoạch thanh tra; kết quả thanh tra của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách cho KTNN. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn kiểm toán trong việc khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số phù hợp với khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN.

Thứ hai, UBND tỉnh chỉ đạo và có các giải pháp cụ thể để các cơ quan, đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của KTNN. Đồng thời, HĐND tỉnh tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

Thứ ba, các địa phương phối hợp tăng cường giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán trên địa bàn; hỗ trợ, phối hợp với KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm toán nhà nước khu vực V: Góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương