Phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước

Nguyễn Hoài 12/10/2023 16:53

Gần 50 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các nhà lãnh đạo, quản lý đã làm rõ nhiều nội dung liên quan tới vị trí, vai trò, ý nghĩa của sức mạnh và phát huy sức mạnh nhân dân trong bối cảnh mới.

Sáng 12/10, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khoa học “Những vấn đề mới về phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay”.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tại hội thảo.

Hội thảo do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương tổ chức.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của 150 đại biểu, là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương; lãnh đạo các nhà trường, học viện, các cơ quan nghiên cứu; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận các địa phương, lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng đông đảo lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đến dự và đưa tin về hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo góp phần tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, phát huy sức mạnh nhân dân là quan điểm xuyên suốt nhất quán, ngày càng thể hiện sâu sắc trong yêu cầu, tình hình mới hiện nay. Phát huy sức mạnh của nhân dân được thể hiện ở những việc chúng ta thực hiện đồng bộ các giải pháp để định hướng khơi dậy và phát huy giá trị tích cực như: lòng yêu nước, tính tự tôn dân tộc, khát vọng độc lập tự do... Tất cả những mục đích đó nhằm để xây dựng phát triển đất nước, chăm lo đời sống tốt hơn cho nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Ban tổ chức muốn tập trung tới vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân trong điều kiện toàn cầu hoá hội nhập. Sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu nhưng còn đó nhiều vấn đề đặt ra. Các tham luận tại hội thảo không chỉ phục vụ cho nghiên cứu giảng dạy mà còn để tìm ra những giải pháp về mặt lý luận để phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn mới hiện nay đặc biệt đặt trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; vai trò làm chủ của nhân dân.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, thể hiện sự quan tâm, tập trung làm rõ nhiều nội dung liên quan tới vị trí, vai trò, ý nghĩa của sức mạnh nhân dân và phát huy sức mạnh nhân dân trong bối cảnh mới.

Các tham luận tại hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề rất sâu sắc, phong phú, giàu tính gợi mở, tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò to lớn của nhân dân và nội hàm phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn hiện nay, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

Các tham luận cũng tập trung làm rõ nội dung trọng tâm của hội thảo, đó là nhận diện, trao đổi về những vấn đề mới đang đặt ra hiện nay về phát huy sức mạnh nhân dân nói chung và trong từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể nói riêng.

Nhiều vấn đề mới đặt ra từ kinh nghiệm thực tiễn phát huy sức mạnh nhân dân của một số địa phương đã cung cấp những luận cứ thực tiễn quan trọng để qua đó, góp phần tham mưu hiệu chỉnh, nâng tầm lý luận về vấn đề phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh nhân dân trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đóng góp, đề xuất các quan điểm, giải pháp, kiến nghị để phát huy hiệu quả hơn nữa sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đặc biệt, có khá nhiều bài viết tập trung phân tích, làm rõ nội dung từng giải pháp rất cụ thể, thiết thực nhằm củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát huy sức mạnh nhân dân trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn, bối cảnh mới.

TS Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đã ngày càng khẳng định việc dựa vào nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân là đường lối chiến lược, là nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định hàng đầu, là nhân tố bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đang tạo ra cả thời cơ và thách thức, vận hội và nguy cơ đan xen nhau, rất phức tạp, khó lường thì hơn lúc nào hết, bài học về đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân với tư cách là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước lại càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải được nâng lên một tầm cao mới, để quy tụ, đoàn kết mọi người dân Việt Nam có lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết luận hội thảo, TS Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết, sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức biên tập kỹ Kỷ yếu hội thảo, bổ sung, điều chỉnh thông qua các ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, các đại biểu đã phát biểu trong hội thảo, trước khi xuất bản thành tài liệu có giá trị tham khảo đối với các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách… quan tâm đến vấn đề này.

Riêng đối với Tạp chí Cộng sản, với tư cách là Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, sẽ tiến hành chọn lọc những bài viết có chất lượng để biên tập, đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước