Tạo điều kiện để đồng bào phát huy nội lực vươn lên

Tuệ Phương (thực hiện) 25/09/2023 06:47

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, bà Tăng Thị Dương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang khẳng định, để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), MTTQ tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

PV: Thưa bà, cho đến thời điểm này MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò giám sát như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện Chương trình MTQG 1719?

Bà Tăng Thị Dương: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động giám sát ngay từ khi UBND tỉnh đề xuất những nội dung, nhiệm vụ giải pháp để chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Trong đó, tập trung giám sát việc xác định phạm vi, đối tượng thụ hưởng các dự án, tiểu dự án; việc dự kiến nhu cầu nguồn vốn và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện cũng như phân bổ nguồn vốn cho các ngành, địa phương, đơn vị... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện của UBND cùng cấp. Trong đó, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với từng công trình, dự án triển khai trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang giám sát Chương trình MTQG 1719 tại cơ sở.

Qua công tác giám sát, bà có thể nhận định bước đầu về hiệu quả Chương trình MTQG 1719?

- Bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh các hoạt động theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị chính đáng của người dân, góp phần tích cực để Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất. Qua giám sát cho thấy, ngay sau khi Chương trình được phê duyệt, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác chuẩn bị thực hiện. HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết thực hiện chương trình theo thẩm quyền; ban hành các kế hoạch, đề án thực hiện Chương trình… Bên cạnh đó, công tác lập, thẩm định, phân bổ nguồn vốn kịp thời, đúng quy định; tuân thủ nghiêm túc tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn; tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn nhất, vào những nội dung cấp thiết nhất.

Vậy, trong quá trình triển khai thực hiện địa phương có gặp phải những khó khăn?

- Trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn khó khăn vướng mắc, như tiến độ giải ngân nguồn vốn còn chậm, nhất là vốn sự nghiệp; việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn chưa thường xuyên, kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện có lúc, có việc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng.

Để phát huy hiệu quả tối đa Chương trình MTQG 1719, MTTQ Tuyên Quang có những đề xuất, kiến nghị gì trong triển khai thực hiện, thưa bà?

- Để phát huy hiệu quả tối đa, trong thời gian tới MTTQ tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục quan tâm bố trí đủ nguồn lực đầu tư cho các xã thuộc phạm vi Chương trình; chú trọng việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, cần có cơ chế tiếp tục hỗ trợ, đầu tư cho các xã, thôn đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2026-2030, MTTQ tỉnh đề nghị không phân bổ chi tiết kinh phí Trung ương cho từng dự án, để các địa phương chủ động thực hiện trong công tác phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Ngoài ra, cần có cơ chế ưu tiên rõ ràng hơn trong phân bổ vốn đối với các xã đặc biệt khó khăn, các xã đang trong kế hoạch về đích xây dựng nông thôn mới. Điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...

Theo bà, công tác giám sát Chương trình MTQG 1719 trong thời gian tới cần có những đổi mới như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

- Trước hết phải tăng cường công tác tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức đoàn thể các cấp, Ban Thanh tra nhân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để cung cấp cho cán bộ làm công tác dân tộc những nội dung giám sát chủ yếu của Chương trình và cách thức giám sát ở cơ sở. Bởi, đây là một Chương trình có rất nhiều dự án, tiểu dự án với nhiều cơ chế, chính sách cụ thể, nếu không được tập huấn thì khó có thể giám sát được hiệu quả. Sau đó sẽ hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng...

Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo điều kiện để đồng bào phát huy nội lực vươn lên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO