Mặt trận

Tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX

Tiến Đạt 30/05/2024 16:39

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã chủ trì duyệt các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

e1f877818855280b7144.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Trình bày Báo cáo nội dung các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019- 2024, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên được tăng cường. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, tập trung triển khai các hoạt động ở cơ sở và từng địa bàn dân cư; ...

“Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả chính quyền; sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận các cấp; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân”, ông Vũ Thanh Vân nêu rõ.

img_6073.jpg
Ông Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Theo ông Vũ Thanh Vân, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, hướng mạnh về địa bàn cơ sở; tăng cường xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò chủ trì hiệp thương, điều phối hoạt động của MTTQ các cấp và sự chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để làm được điều này, nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn...); 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. 100% hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố, có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, có người bị chết, mất tích, người bị thương nặng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 1.800 căn nhà đại đoàn kết, trong nhiệm kỳ, cơ bản xóa xong nhà tạm và nhà dột nát; phấn đấu trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hướng dẫn, triển khai để mỗi khu dân cư trong tỉnh đều hình thành tổ, nhóm hoạt động tự quản tại cộng đồng; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Ông Vũ Thanh Vân cho biết, dự kiến số lượng tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 75 người. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 13/6 - 14/6/2024.

img_6036.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời khẳng định, có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cùng các sở, ngành liên quan luôn tạo điều kiện để MTTQ các cấp hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đối với văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cần tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự cuộc làm việc để văn kiện trình Đại hội bám sát tinh thần Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

“Báo cáo chính trị trình Đại hội phải đánh giá nổi bật kết quả của công tác Mặt trận trong triển khai 5 chương trình hành động, phải nêu bật những mô hình hiệu quả, những cách làm hay trong nhiệm kỳ 2019-2024, nhất là một số kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp triển khai chương trình hành động”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gợi mở.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, mục tiêu của nhiệm kỳ mới cần được thể hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó cần cập nhật những văn bản chỉ đạo, định hướng mới của Đảng đối với hoạt động của MTTQ các cấp như Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; phải đưa việc hoàn thành mục tiêu “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo trong năm 2025 là mục tiêu đột phá của cả nhiệm kỳ;...

Đối với Đề án nhân sự trình Đại hội, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ đề nghị phải đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư; Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sao cho phù hợp với Điều lệ MTTQ Việt Nam và tình hình thực tế tại địa phương.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng mong muốn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX