22 doanh nghiệp Nhà nước ‘có dấu hiệu mất an toàn về tài chính’

H.Mai

Theo Bộ Tài chính, trong tổng số 425 doanh nghiệp được báo cáo kết quả giám sát tài chính có 22 doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, chiếm tỷ lệ 5,1%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ này đã tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của 425 doanh nghiệp trên cơ sở các Báo cáo kết quả giám sát tài chính do các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Bộ Tài chính và Báo cáo giám sát do các doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính (đối với các trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính).

Cụ thể, về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu là 431.417.950 triệu đồng (trong đó: khối Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 358.608.484 triệu đồng, chiếm 83,1%; khối địa phương là 72.809.466 triệu đồng, chiếm 16,9%).

Lợi nhuận thực hiện là 37.461.697 triệu đồng (trong đó: khối Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 29.668.924 triệu đồng, chiếm 79,2%; khối địa phương là 7.792.773 triệu đồng, chiếm 20,8%); tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên tổng doanh thu là 8,68%.

Nộp NSNN là 56.296.565 triệu đồng (trong đó: khối Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 37.590.742 triệu đồng, chiếm 66,8%; khối địa phương là 18.705.823 triệu đồng, chiếm 33,2%).

Trong tổng số 425 doanh nghiệp có 22 doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, chiếm tỷ lệ 5,1% (trong đó: có 10/86 doanh nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mất an toàn về tài chính, chiếm tỷ lệ 11,6%; có 12/339 doanh nghiệp thuộc địa phương mất an toàn về tài chính, chiếm tỷ lệ 3,5%).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất