An Giang: Kiên quyết không đưa, giới thiệu nhân sự không đủ tiêu chuẩn, kể cả tái cử

Quốc Trung (thực hiện)

“Nhân sự nào không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dứt khoát không đưa vào giới thiệu, kể cả tái cử…”, đây là nhấn mạnh của Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân với Đại Đoàn Kết về kết quả đại hội đảng bộ cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Võ Thị Ánh Xuân.
Bà Võ Thị Ánh Xuân.

PV: Được biết đến nay tỉnh An Giang cơ bản đã hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở. Bà hãy đánh giá về những kết quả nổi bật trong đại hội cơ sở của địa phương?

Bà Võ Thị Ánh Xuân: Đến đầu tháng 7/2020, toàn Đảng bộ tỉnh An Giang 802/802 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội xong (trong đó, có 329 đảng bộ cơ sở và 473 chi bộ cơ sở).

Nhìn chung trong đợt đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở vừa qua, cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện (và tương đương), đặc biệt là người đứng đầu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung chuẩn bị chu đáo, tích cực, xem công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020; phát huy tốt kết quả của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tạo tiền đề, nhân tố để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đa số báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ cơ sở được chuẩn bị khá tốt, đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; làm rõ được những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ đó rút ra kinh nghiệm sâu sắc; đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ so với nghị quyết đại hội đã đề ra; đồng thời, quán triệt, vận dụng quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của văn kiện cấp trên vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong phát biểu góp ý nội dung văn kiện, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ trước, trong và sau đại hội; thời gian thảo luận được sắp xếp phù hợp, những nội dung nào chưa rõ đều được thảo luận, biểu quyết thống nhất.

Công tác chuẩn bị nhân sự được cấp ủy quan tâm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, quy trình thủ tục của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cấp cơ sở.

Nhân sự cấp ủy chuẩn bị cho khóa mới đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số…gắn với thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Do đó, nhân sự tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 hầu hết đúng như dự kiến theo đề án nhân sự của cấp ủy khóa trước chuẩn bị.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, nhưng các cấp ủy đã khẩn trương, khắc phục khó khăn tổ chức tốt đại hội đảng các cấp đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.

Năm nay chất lượng cán bộ cấp cơ sở của địa phương có gì mới, nổi trội thưa bà?

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bổ nhiệm và chính sách theo đúng quy định, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và đảm bảo năng lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở không ngừng được nâng lên về uy tín, năng lực, trình độ, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cụ thể trong tổng số 5.206 cấp ủy viên cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, có 4.104 đồng chí tái cử (chiếm 78,8); 1.102 tham gia cấp ủy lần đầu (22,2%); 1.168 cấp ủy nữ (22,4%), tăng 0,7%; 602 cấp ủy trẻ (11,6%), tăng 0,4%.

Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên toàn tỉnh có 4.784 đồng chí (91,9%), tăng 1,6%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên có 5.205 (99,9%), tăng 0,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, chất lượng Ban thường vụ đảng ủy ở cấp cơ sở cũng được nâng lên rõ nét. Cụ thể trong tổng số 1.084 ủy viên ban thường vụ cấp ủy, có 924 đồng chí tái cử (85,2%), 146 cán bộ nữ (13,5%), tăng 0,7%; 32 trẻ (2,95%), tăng 0,05% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Về trình độ chuyên môn (15 tiến sĩ, 165 thạc sĩ, 893 đại học); về trình độ lý luận chính trị (531 cao cấp, 537 trung cấp) .

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách đồng bộ, tích cực, bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức, tư duy, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và bám sát thực tế của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

An Giang không ngừng đổi mới.
An Giang không ngừng đổi mới.

Hiện nay, Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã chuẩn bị các bước như thế nào cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thưa bà?.

Để chuẩn bị các bước tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quyết định thành lập 03 tiểu ban (Văn kiện, Nhân sự và Tổ chức phục vụ); đến nay, các tiểu ban hoạt động đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo dân chủ, khách quan, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được Tỉnh uỷ đặc biệt chú trọng, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019.

Công tác chuẩn bị nhân sự được Tỉnh đặc biệt quan tâm, đảm bảo việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy. Quy trình nhân sự bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình 5 bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhân sự nào không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dứt khoát không đưa vào giới thiệu, kể cả tái cử. Về cơ cấu cấp ủy cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên và phấn đấu thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Đến thời điểm này, Tỉnh An Giang đã hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang, đang trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến và thống nhất thời gian Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang.

Xin cảm ơn bà!

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất