Cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết

H. Nguyên

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, BHXH đã ban hành Kế hoạch số 1829/KH-BHXH nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68.

Cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết

Bảo hiểm xã hội đã có nhiều nỗ lực trong việc cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Cụ thể, theo tinh thần của Nghị quyết, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện hàng năm (từ năm 2020 đến năm 2025) đảm bảo mục tiêu sau: Cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của DN, người dân trong các văn bản hiện hành; giảm thời gian và chi phí cho DN và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trong tháng 6/2020, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị thực hiện. Đặc biệt sẽ tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.

Triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam. Trước 31/10/2020 sẽ tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020. Triển khai rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Cùng với cắt giảm TTHC không cần thiết, BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 826/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.

Theo đó, BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Sổ thẻ, Ban Thu, Vụ Tài chính-Kế toán và Trung tâm CNTT xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 trong quý II/2020.

Đồng thời, căn cứ thời điểm hoàn thành và vận hành CSDL quốc gia về dân cư, để tổ chức thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC, tờ khai, biểu mẫu thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp được thông qua tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

Đối với công tác hoàn thiện, kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL chuyên ngành khác, BHXH Việt Nam giao Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị và bộ, ngành liên quan trong năm 2020 cần đề xuất khó khăn, vướng mắc, nhu cầu kết nối thông tin giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL chuyên ngành khác. Đồng thời, hoàn thiện CSDL quốc gia về bảo hiểm và kết nối, cung cấp, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL chuyên ngành khác trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với thành viên Tổ công tác và các đơn vị liên quan, trong tháng 11/2020 xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 896 năm 2020 và giai đoạn 2013-2020 cũng như tổ chức các cuộc họp liên quan đến việc triển khai Đề án 896...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất