Cắt phụ cấp công vụ trường hợp luân chuyển có đúng quy định không?

PV (theo VGP)

Ông Dương Văn Giới (Hòa Bình) là công chức, giữ vị trí Trưởng phòng Phòng Văn hóa và thông tin, được hưởng phụ cấp công vụ. Sau đó ông được luân chuyển giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao, và dừng hưởng phụ cấp công vụ. Ông Giới hỏi, việc cắt phụ cấp công vụ đối với ông có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn (VP luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội) trả lời:

Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ gồm: Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là công chức.

Trường hợp ông Dương Văn Giới là công chức Phòng Văn hóa và thông tin, được luân chuyển giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Theo Khoản 4 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ông Giới được xác định là công chức đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ. Ông Giới sẽ thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo sau khi thôi làm việc tại Phòng Văn hóa và thông tin.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất