: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 17/10/2019

4 năm thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng: Khắc phục nhiều hạn chế, yếu kém kéo dài - Bài cuối: Nhiều kinh nghiệm tốt cho nhiệm kỳ tới

Khi chỉ đạo việc chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII có nhiều điều đáng nói và cũng có nhiều điều cần phải nói”.

4 năm thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng: Khắc phục nhiều hạn chế, yếu kém kéo dài - Bài cuối: Nhiều kinh nghiệm tốt cho nhiệm kỳ tới

Hội nghị Trung ương 11 khóa XII tập trung thảo luận các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng. 

Kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Những kết quả và chuyển biến tích cực của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại được mở rộng, vai trò, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những kết quả đó đã làm cho Đảng ta đoàn kết hơn, trong sạch hơn, vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường hơn. Từ thực tiễn ấy có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý như sau: Trước hết và trên hết là, phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; với Cương lĩnh chính trị và đường lối đổi mới của Đảng; trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, với lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân. Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá ngày càng tinh vi, nguy hiểm của các thế lực thù địch, tổ chức phản động bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Đảng và Nhà nước ta, hơn bao giờ hết mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, trong quá trình tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải bám sát tình hình thực tiễn và kết hợp chặt chẽ, hài hòa, toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng. Đây là hai mặt biện chứng, quan hệ mật thiết với nhau, xâm nhập vào nhau của công tác xây dựng Đảng, trong đó xây dựng là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược; chỉnh đốn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; trong xây dựng có chỉnh đốn và trong chỉnh đốn có xây dựng; xây dựng để chỉnh đốn và chỉnh đốn để xây dựng. Tuy nhiên, phải căn cứ vào tình hình thực tế của Đảng trong mỗi thời kỳ mà có lúc phải nhấn mạnh và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào xây dựng hay chỉnh đốn; có lúc, có việc phải tiến hành từ trên xuống, có lúc, có việc lại tiến hành từ dưới lên. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương đã nhấn mạnh và đề cao việc chỉnh đốn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng và đề cao pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, kể cả những đảng viên là cán bộ đã nghỉ hưu, bất kỳ người đó là ai, làm gì và ở đâu, theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII hôm 12/10 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khoá XII, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.”

Xây dựng đội ngũ cán bộ tốt có ý nghĩa quyết định cho thành công

Về công tác cán bộ, từ thực tế của nhiều nhiệm kỳ đặc biệt là nhiệm kỳ khóa XII có thể thấy, cần hường xuyên đổi mới công tác cán bộ và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng phải đề ra Cương lĩnh, chiến lược và hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và tình hình thực tiễn của đất nước; thiết lập tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị khoa học, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng và xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong các nhiệm vụ quan trọng đó, suy cho đến cùng thì xây dựng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định nhất, vì cán bộ chính là người hoạch định ra đường lối, xây dựng nên tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cũng chính là người lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện để đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Cán bộ là gốc của mọi công việc; Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người còn nói “Bất kỳ một chính sách, công tác nào, nếu có cán bộ tốt thì thành công - tức là có lãi, nếu không có cán bộ tốt thì thất bại - tức là lỗ vốn”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt”.

Chỉnh đốn Đảng cần bước đi chắc chắn, bài bản

Thực tiễn của nhiệm kỳ khóa XII cho thấy, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt; phải tiến hành toàn diện, đồng bộ các nội dung của công tác xây dựng Đảng; có cách làm bài bản, dân chủ, khoa học và có lộ trình, bước đi chắc chắn, phù hợp, hiệu quả. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một công việc hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng và chế độ, nhưng cũng là công việc đầy cam go, gặp không ít khó khăn, phức tạp, vì nó là cuộc đấu tranh giữa cái tốt với cái xấu, giữa tích cực với tiêu cực trong từng tổ chức, trong mỗi con người. Do đó phải tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì; không nên quá cầu toàn, nhưng cũng không được chủ quan, nóng vội, mất cảnh giác, tự mãn với thành tích đã đạt được. Đặc biệt, đối với những việc mới, khó, phức tạp và nhạy cảm thì càng phải thận trọng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nếu cần thiết thì phải tiến hành thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng.

Năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết Di chúc. Trong bản Di chúc ấy, có những quan điểm, đường lối được Người nhấn mạnh vẫn luôn có ý nghĩa thời sự. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”- Người viết trong Di chúc.

Với Đảng ta, hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt coi trọng sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp. Phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực là bài học quý và rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở; là nền tảng để tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Có đoàn kết chúng ta sẽ có sức mạnh chống lại mối đe dọa về độc lập, chủ quyền, nhất là khi chủ quyền biển đảo còn tiềm ẩn phức tạp; vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, xu hướng già hóa dân số; cũng như đấu tranh hiệu quả trước tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được đẩy lùi trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và sự chống, phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước ta ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Đây không chỉ là bài học kinh nghiệm lớn được rút ra qua gần 90 năm lãnh đạo của Đảng, hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mà cũng là bài học kinh nghiệm quý trong nhiệm kỳ này. Trong quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đảng, vừa phải tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương; vừa đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực; vừa siết chặt kỷ luật kỷ cương của Đảng, vừa phải tạo môi trường, điều kiện để cán bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Từ thực tiễn và kinh nghiệm trong nhiệm kỳ XII, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cần tập trung thực hiện có hiệu quả: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người. Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; chống chạy chức chạy quyền và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hà

Trọng Đức