: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:29 15/10/2019

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Sáng 14/10, Đoàn kiểm tra số 1149 của Bộ Chính trị đã có cuộc kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tại Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh đây là một bước quan trọng để đổi mới, sắp xếp lại hệ thống chính trị nhưng không được nóng vội mà phải cẩn trọng có bước đi cụ thể. 

Cái gì đã rõ, đã chín thì quyết liệt làm ngay, đồng bộ, thống nhất; cái gì thấy hay, thấy đúng ở một số địa phương, đơn vị, nhưng chưa chắc chắn trong cả hệ thống cần thí điểm trong phạm vi thời gian, không gian cụ thể để không ảnh hưởng đến chính sách chung, từ đó Trung ương sẽ nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp về cơ chế, chính sách trước khi cho nhân rộng một cách thống nhất. 

Cốt lõi của quá trình tinh giản, tinh gọn bộ máy là phải trên cơ sở giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

M.Loan