Công khai nguồn lực tiếp nhận, ủng hộ để nhân dân giám sát

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Ngày 18/1, phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp cần đăng tải công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những tổ chức, cá nhân đã đóng góp ủng hộ và việc phân bổ nguồn lực để nhân dân giám sát.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã gợi mở một số định hướng cho các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022 như: các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; về triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; về hoạt động đối ngoại nhân dân; về kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quán triệt, triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới; hướng dẫn triển khai công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định 93 của Chính phủ; triển khai công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; quán triệt, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở một số định hướng nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở một số định hướng nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Từ những nội dung triển khai tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai hiệu quả những nội dung chương trình hành động đã đề ra.

Đối với việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung tuyên truyền về 5 nhiệm vụ trọng tâm trong bài phát biểu ngày 16/8/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền về Chỉ thị 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh hướng dẫn triển khai công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định 93 của Chính phủ; triển khai công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh hướng dẫn triển khai công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định 93 của Chính phủ; triển khai công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết.

Cùng với đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tham mưu để Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận, hoặc văn bản chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa triển khai thực hiện công tác Mặt trận năm 2022.

“Đây là giải pháp căn cơ, bởi vậy UBTƯ MTTQ Việt Nam cần đưa vào nội dung đánh giá tiêu chí chấm điểm thi đua của các tỉnh, thành phố. Tỉnh nào có khó khăn cần đề xuất với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam để Đảng đoàn ban hành văn bản phối hợp, trao đổi với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy để phối hợp triển khai. Hạn cuối cùng là 30/3/2022 phải báo cáo lại có bao nhiêu tỉnh, thành phố đã làm được việc này”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Nhắc đến nội dung bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung kết luận cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và nội dung quan trọng tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ghi rõ: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, hiện nay, cơ sở chính trị của MTTQ Việt Nam đã cơ bản đầy đủ, cơ sở pháp lý đã khá rõ ràng, bởi vậy MTTQ các cấp cần phát huy trách nhiệm của mình để thể chế hóa thành các văn bản trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng quán triệt, triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng quán triệt, triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của năm 2022 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cập tới là việc MTTQ các cấp cần tập trung rà soát danh sách, đối tượng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Làm được điều này chính là thể hiện sự quan tâm đặc biệt, là mang “hơi ấm”, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào.

Đối với việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực ủng hộ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố cần chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ các quỹ vận động; kịp thời khắc phục những khiếm khuyết về hồ sơ, thủ tục, thống nhất xử lý những vướng mắc trước khi tập hợp, tổng hợp báo cáo lên Trung ương.

“Trên cơ sở đó, cần có tổng hợp báo cáo kết quả vận động nguồn lực xã hội trong cả nước về việc tiếp nhận, phân bổ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ phòng chống Covid-19 qua kênh MTTQ Việt Nam 4 cấp trong hai năm 2020 và năm 2021. Từ đó sẽ ban hành báo cáo chuyên đề gửi Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh, thành ủy và đăng tải công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những tổ chức, cá nhân đã đóng góp ủng hộ để nhân dân giám sát”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực quán triệt, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực quán triệt, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đối với hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể việc rà soát, kiện toàn Ban vận động Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện do lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam làm Trưởng ban; có kế hoạch vận động năm 2022; việc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát toàn bộ việc triển khai thực hiện vận động, có báo cáo số dư vận động bằng tiền, bằng hiện vật ở từng cấp, đã phân bổ, sử dụng ra sao.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2021, hệ thống MTTQ cấc cấp đã nỗ lực vượt qua thời kỳ đầy khó khăn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng năm 2022, công tác Mặt trận sẽ có nhiều đổi mới, mỗi cán bộ Mặt trận sẽ dành tâm sức để thực hiện thắng lợi các trọng tâm công tác năm 2022.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời giải cho Mường Chanh

Lời giải cho Mường Chanh

Mường Chanh được kỳ vọng sẽ trở thành xã miền núi đầu tiên của xứ Thanh về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đem mái ấm đến với người nghèo

Đem mái ấm đến với người nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm vận động các nguồn lực cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
Tin buồn

Tin buồn

Bà Nguyễn Thị Môn (mẹ anh Nguyễn Thanh Bình, Phụ trách Ban Chuyên đề - Báo Đại Đoàn Kết) vừa qua đời.

Xem nhiều nhất