: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:00:56 18/08/2019

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 4)

Đại Đoàn Kết Online đăng toàn văn “Dự thảo Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 1)
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 2)
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 3)

(tiếp theo Phần 3)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (Phần 4)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức ngày 24/7/2019.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐẠI HỘI IX MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nguy cơ xung đột thương mại, chính trị, quân sự ở một số khu vực. Những vấn đề toàn cầu như an ninh mạng, chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... trở nên gay gắt hơn. Các quốc gia sẽ chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ, nhiều mặt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển của không gian mạng và xu hướng nền kinh tế số, xã hội số. Các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương thế hệ mới Việt Nam đã, đang tham gia sẽ mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nước ta. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong những năm tới, kinh tế nước ta được dự báo sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định; mô hình phát triển hài hoà hơn giữa chiều rộng và chiều sâu, ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh; phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảng và Nhà nước tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém, tăng cường xây dựng và làm trong sạch Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, hiện đại hóa nền hành chính quốc gia; thực hiện tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, hướng tới cải thiện và nâng cao chất lượng toàn diện cuộc sống của người dân.

Bên cạnh những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, còn nhiều hạn chế trong xã hội chậm được khắc phục, sự xuất hiện những trào lưu, xu thế mới cùng với sự đa dạng nhu cầu và lợi ích của Nhân dân sẽ là những thách thức lớn đối với xã hội. Nước ta phải đối diện và ứng phó với những vấn đề như: dân số già hóa; việc làm và di cư; thiếu nguồn lực lao động có chất lượng ở nông thôn; bất bình đẳng giới và nguy cơ khủng hoảng gia đình; sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện sống, việc làm, dịch bệnh... Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa, mạng internet, mạng xã hội và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị với nhiều phương thức, thủ đoạn mới... làm nảy sinh thêm nhiều khó khăn, thách thức đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tình hình thế giới và trong nước vừa là thời cơ đồng thời cũng đặt ra thách thức đối với công tác Mặt trận. Để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đáp ứng những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện sứ mệnh cao cả xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. MỤC TIÊU

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Nhiệm vụ trọng tâm

Mặt trận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tạo điều kiện để mọi người dân tự do tư tưởng, bày tỏ chính kiến, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, chính đáng của Nhân dân.

Vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số. Kịp thời phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản; đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật và phù hợp truyền thống văn hóa của dân tộc. Thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo. Phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức và đồng bào các tôn giáo. Đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm hại lợi ích của đất nước, quyền và lợi ích của Nhân dân, của cộng đồng và của các tôn giáo.

Vận động, tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng cộng đồng vững mạnh, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chấp hành pháp luật nước sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thêm thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, lực lượng trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín… tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các thành phần đa dạng trong xã hội.

Những giải pháp cơ bản

(1) Thông qua các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước để tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân như: kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, chào mừng Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên…

(2) Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thông qua đó tăng cường phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đấu tranh, lên án những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu ý thức xây dựng trong xã hội.

(3) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01 của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyền truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Phát huy vai trò chủ động các cơ quan báo chí của Mặt trận và các tổ chức thành viên; nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước để định hướng dư luận, tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tiếp tục triển khai “Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.

(4) Kiện toàn đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các các tổ chức thành viên; xây dựng cơ chế, phương thức và tổ chức lực lượng thu thập thông tin, tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị cũng như tích cực tham gia giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong Nhân dân ngay từ cơ sở, địa bàn dân cư. Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội, tình hình Nhân dân trong hệ thống Mặt trận.

(5) Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm (18/11) góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn kết cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

(6) Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc”. Tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc của Ủy ban Mặt trận các cấp với các già làng, trưởng bản, người uy tín và Nhân dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Phối hợp tổ chức các hoạt động gặp mặt, biểu dương, tôn vinh và thăm hỏi trong các dịp lễ, Tết của đồng bào.

(7) Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; tiếp tục thực hiện Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác tôn giáo. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo và tín đồ trong các dịp lễ, lễ hội của các tôn giáo. Xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tôn giáo. Triển khai chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, dạy nghề, cứu trợ thiên tai thông qua các mô hình hoạt động hiệu quả.

(8) Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác vận động kiều bào. Tăng cường nắm tình hình, phản ánh ý kiến, kiến nghị của người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước; kịp thời đề xuất, kiến nghị việc bảo vệ quyền, lợi ích của người Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; rà soát, củng cố tổ chức, phát triển hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài; tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là lực lượng doanh nhân, trí thức, chuyên gia tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên triển khai các chương trình, đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

Nhiệm vụ trọng tâm

Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế quốc gia, cải thiện nâng cao chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân.

Vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; phát huy truyền thống tương thân tương ái, thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa; tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn; triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Vận động Nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; tăng cường tự quản, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát huy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, xây dựng các khu dân cư phát triển bền vững, có cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường sống trong lành, hài hòa, có hệ thống chính trị ổn định, Nhân dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng đầy đủ các giá trị vật chất và tinh thần trong điều kiện xã hội mới.

Những giải pháp cơ bản

(1) Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường vận động các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp đề xuất điều chỉnh các tiêu chí, danh hiệu và chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua gắn với cuộc vận động; tổng kết, rút kinh nghiệm, phát triển các mô hình tự quản có hiệu quả ở phường, xã, khu dân cư. Ủy ban Mặt trận các cấp phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa.

(2) Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng đi vào chiều sâu, thay đổi về chất từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo, vận động thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phân phối, tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng, tiến tới mục tiêu “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế”. Phối hợp với ngành Công thương tiếp tục triển khai đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động ở các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất các cơ chế, chính sách kịp thời thúc đẩy Cuộc vận động ngày càng rộng khắp và hiệu quả. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam.

(3) Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” để khích lệ tinh thần thi đua sáng tạo trong các cơ quan, tổ chức, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận các cấp với các tổ chức thành viên và các cơ quan nhà nước thúc đẩy tinh thần sáng tạo và ứng dụng các sản phẩm sáng tạo phục vụ công tác, sản suất và đời sống. Định kỳ bình chọn, giới thiệu và biểu dương các điển hình sáng tạo; hình thành, phát triển Quỹ “Người Việt đoàn kết sáng tạo” và tổ chức vinh danh, trao giải thưởng “Người Việt đoàn kết sáng tạo”. Vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia các phong trào khời nghiệp, lập nghiệp và chương trình “Khởi nghiệp quốc gia”.

(4) Hưởng ứng tích cực phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tập trung ưu tiên vận động nguồn lực hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Mặt trận tiếp tục chủ trì hiệp thương phối hợp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phân công giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo. Nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả của các đoàn thể, tổ chức thành viên trong giúp đỡ giảm nghèo bền vững. Tổ chức thiết thực Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” định kỳ hằng năm.

(5) Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; phát triển các mô hình nhân dân, phát triển mô mình các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn và vận động nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát động, vận động các nguồn lực xã hội và triển khai công tác cứu trợ khi có tình huống thiên tai, rủi ro.

(6) Tăng cường hiệp thương, phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên để phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động trong đối tượng của tổ chức mình và trong các tầng lớp Nhân dân, tránh chồng chéo gây lãng phí nguồn lực và quá tải cho cơ sở. Ưu tiên các mục tiêu góp phần đảm bảo sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phân công, phối hợp triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công và triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ hằng năm (27/7).

 (7) Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; thực hiện tốt chính sách “hậu phương quân đội”. Mở rộng các mô hình đoàn kết, kết nghĩa quân dân, kịp thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

(còn nữa)