Đắk Lắk: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thanh Nga

Ngày 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì Hội nghị.

Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk có dân số trên 1,9 triệu người, gồm 49 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 32,5%.

20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn chú trọng về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành chức năng của tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc thành các Nghị quyết chuyên đề, đề án để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn…

Trong giai đoạn 2002 - 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,8%; quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, tăng gấp gần 11 lần, từ 5.626 tỷ đồng năm 2002 lên 61.801 tỷ đồng năm 2020. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội… luôn được chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 53,98 triệu đồng/năm, gấp 18,4 lần so với năm 2002; số hộ nghèo giảm từ 14,6% năm 2003 xuống còn 6,34% vào năm 2021; có 72/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn những tồn tại như: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, phát triển còn thiếu tính ổn định và bền vững; một số chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm được cụ thể hóa, hiệu quả chưa cao, thiếu nguồn lực thực hiện, chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện, nhất là khiếu kiện liên quan đến đất đai giữa các nông, lâm trường với người dân còn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thực sự sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở. Phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc còn có mặt hạn chế. Đặc biệt, các thế lực phản động vẫn không ngừng tìm mọi cách thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước…

..
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng hộ huyện Krông Bông có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; in ấn, cấp phát 10 nghìn cuốn tài liệu Chuyên đề năm 2022 đến các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc toàn tỉnh. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu và tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, chuyển tải sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2022 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Qua đó, nhiều mô hình “làm theo” gương Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục được xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, được đông đảo các tầng lợp nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng… Kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 90 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp trao tặng Bằng khen, giấy khen…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trung đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc theo Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch… nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đồng thời huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc…

...
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc  trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân; tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho 9 tập thể, 6 cá nhân và tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất