Đề xuất lộ trình cụ thể cho tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Hà Nguyên

Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến của các cơ quan, người dân về Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, lộ trình cụ thể cho tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 áp dụng với người lao động cụ thể theo tháng, năm sinh.

Đề xuất lộ trình cụ thể cho tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lao động nữ sinh từ tháng 1/1966 đến tháng 8/1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng.

Theo đó, quy định chi tiết lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi).Việc này tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) thực hiện quy định của pháp luật LĐ về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể tại khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ trong điều kiện lao động bình thường kể từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với LĐ nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với LĐ nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035. Theo Dự thảo Nghị định việc quy định tuổi nghỉ hưu đảm bảo nguyên tắc: NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu trong cùng một năm thì điều kiện về tuổi hưởng lương hưu giống nhau.

Cụ thể, đối với LĐ nam sinh từ tháng 1/1961 đến tháng 9/1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi ba tháng. LĐ nam sinh từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng…Còn đối với LĐ nữ sinh từ tháng 1/1966 đến tháng 8/1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng. LĐ nữ sinh từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng…

Dự thảo Nghị định cũng quy định nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn được thực hiện theo lộ trình tương tự (từ năm 2021), áp dụng đối với những NLĐ cụ thể theo tháng, năm sinh. Những đối tượng được về hưu ở tuổi thấp hơn gồm: NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Cũng theo Dự thảo, việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được kế thừa quy định tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP và quy định chi tiết khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 bảo đảm NLĐ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa 5 năm. Như vậy, cùng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường, tuổi nghỉ hưu cao hơn cũng tăng lên tương ứng, không vượt quá 67 tuổi đối với nam vào năm 2028 và không vượt quá 65 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không quá 5 tuổi tại thời điểm nghỉ hưu.

Việc quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với đối tượng quy định tại trong Dự thảo này phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định; cơ quan có nhu cầu sử dụng; cá nhân có nguyện vọng, đủ sức khỏe và không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền, có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất