Đóng bao nhiêu năm bảo hiểm xã hội thì được nhận lương tối đa 75%?

Hà Nguyên

Theo BHXH Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo đó, đối với lao động nam việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nam năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (năm hiện nay là 18 năm);  Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%. Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỉ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 34 năm BHXH.

Đối với lao động nữ, việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc: Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỉ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 30 năm BHXH.

Lưu ý: Đối với trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc, về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỉ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất