: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:52 18/05/2020

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 2 khoản tiền

Theo công văn mới nhất của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 – 2020, 2020 - 2021, trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đặc biệt, trong đó có nhắc tới việc Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 55/2011 của Bộ GDĐT và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Điều này nhằm tránh lạm thu, thu sai.

Cụ thể Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 2 khoản tiền: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác; kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các ban đại diện lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác.         

Dung Hòa