: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:14 09/04/2019

Đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo ‘chuẩn’ trước ngày 30/5

Đây là một trong những yêu cầu của Kế hoạch số 1102/KH-SGDĐT của Sở GDĐT Hà Nội về đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo.

Việc thực hiện kế hoạch đánh giá này làm căn cứ để hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo nhà trường, năng lực chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Theo kế hoạch này, thời gian đánh giá cán bộ quản lý  và giáo viên theo “chuẩn” bắt đầu từ năm học 2018-2019. Trước ngày 30/5, các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn; tổng hợp, đề nghị đánh giá đối với hiệu trưởng, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng và giáo viên về Sở hoặc Phòng Giáo dục.

Trước ngày 15/6, Sở tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các cơ sở giáo dục  trực thuộc Sở. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố và Bộ trước ngày 30/6.  

 H.L.