Mặt trận bàn giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Vũ Mạnh

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, thành viên các Hội đồng Tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức cống hiến

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều ý kiến tâm huyết đề xuất những giải pháp để MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức, đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Nêu ý kiến, ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, thời gian qua đội ngũ trí thức đã tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình hành động chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp.

Đội ngũ trí thức cũng tham gia làm thành viên của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp và là lực lượng chủ yếu, đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động góp ý, phản biện dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, dự án, đề án kinh tế-xã hội của Chính phủ, chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Duy Thường phát biểu tại Hội thảo.
Ông Đỗ Duy Thường phát biểu tại Hội thảo.

“Trong Ủy ban Trung ương khóa IX có 261 vị là cá nhân tiêu biểu, thì có 73 vị nhân sỹ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, khoa học - xã hội, pháp luật, kinh tế, văn học, nghệ thuật. Hay như ở 7 Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam hiện nay có 144 vị là chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và các chức sắc trong các tôn giáo”, ông Đỗ Duy Thường dẫn chứng và cho rằng với chức năng tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong Ủy ban, Hội đồng tư vấn các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Đề xuất giải pháp, ông Đỗ Duy Thường kiến nghị cần hoàn thiện cơ chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả có cơ cấu thành viên, số lượng phù hợp với lĩnh vực tư vấn, nhằm phát huy vai trò nòng cốt của trí thức tham gia các hoạt động góp ý, giám sát và phản biện của Mặt trận.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh phát biểu tại Hội thảo.

Đặt vấn đề phải hoàn thiện thể chế về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, thu hút và trọng dụng trí thức, tài năng, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế (UBTƯ MTTQ Việt Nam) đề xuất sớm xây dựng và ban hành Chiến lược tổng thể về đội ngũ trí thức Việt Nam, để làm cơ sở có định hướng cho việc hoạch định chính sách, thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức. Đặc biệt, cần xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong quản lý, cũng như chính sách khuyến khích đãi ngộ, thu hút tài năng, nhất là tài năng trẻ cống hiến cho đất nước.

“Cần đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận các cấp và các hội nghề nghiệp, hội nghề nghiệp - xã hội trong việc thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức hoạt động lao động sáng tạo, tham gia với Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển  đất nước”, ông Dĩnh nêu ý kiến.

Ông Trần Ngọc Đường phát biểu tại Hội thảo.
Ông Trần Ngọc Đường phát biểu tại Hội thảo.

Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật (UBTƯ MTTQ Việt Nam) cũng cho rằng cần sớm xây dựng, ban hành chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, trong đó xác định rõ nội hàm tri thức theo ngành, lĩnh vực để có các chính sách phù hợp. Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức cống hiến, sáng tạo, có chính sách ưu tiên đặc biệt đối với trí thức làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, biên giới; đồng thời xây dựng quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học nhất là cơ chế trao đổi, thảo luận, đối thoại, phản hồi ý kiến phản biện của trí thức.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong tập hợp đội ngũ trí thức

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức tiếp tục được củng cố vững chắc.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

“Nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên luôn chú trọng tập hợp và phát huy vai trò, khả năng to lớn của đội ngũ trí thức trong các giai đoạn lịch sử cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm triển khai các Nghị quyết và các chủ trương của Đảng về đội ngũ trí thức nói chung, của MTTQ và các tổ chức thành viên nói riêng. Coi đây là một trong những nhân tố tiềm năng, đột phá để đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong điều kiện của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội thảo
Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội thảo

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng nhấn mạnh tới việc cần thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, từ đó kiến nghị Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức. Cùng với phát huy hiệu quả, sự tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong các Hội đồng tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động để mở rộng hơn phạm vi, tính chủ động đưa hoạt động của các Hội đồng tư vấn hàng càng thực chất hơn.

 “Cần quan tâm phát huy vai trò của trí thức là người theo tôn giáo, người dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài và đại diện các giai tầng trong MTTQ Việt Nam để mỗi trí thức thực sự làm nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gợi mở.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị ban chuyên môn tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để Ban Chỉ đạo có thêm chất liệu, thông tin phục vụ cho việc tổng kết chung của Nghị quyết.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến:
Mái chùa che chở hồn dân tộc...

Mái chùa che chở hồn dân tộc...

Với người Việt, dù có theo đạo Phật hay không, nhưng hễ năm mới đến thì việc cùng người thân đi lễ chùa vẫn như một lẽ tự nhiên.

Xem nhiều nhất