: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 28/10/2015

Đông Giang (Quảng Nam): Hơn 15,7 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135

9 tháng đầu năm 2015, huyện Đông Giang được phân bổ hơn 15,7 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 để đầu tư hỗ trợ 9 xã đặc biệt khó khăn; 11 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II.

Trong đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn năm 2015 là 11,1 tỷ đồng. Đến nay, vốn đã giải ngân hơn 10,5 tỷ đồng, thực hiện đầu tư xây dựng 7 công trình đường giao thông; 2 cầu bản; 5 trường học; 2 nhà văn hóa xã và 1 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn.

Ngoài ra, huyện cũng đã chi hơn 1,2 tỷ đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình trọng yếu phục vụ phát triển sản xuất, giao thông nông thôn... Về hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn năm 2015 là trên3,3 tỉ đồng.    

 Thành Nhân