: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:24 20/05/2020

Rà soát hiện trạng rừng năm 2019

Chiều 19/5, Bộ NNPTNT gửi công văn về việc chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2019 tới UBND các tỉnh, thành phố.

Theo đó, ngày 15/4/2020, Bộ NNPTNT đã ban hành Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019. Tuy nhiên, công tác cập nhật, báo cáo và công bố hiện trạng rừng năm 2019 còn hạn chế ở một số địa phương, như: tiến độ, báo cáo chậm, chưa có quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019, diện tích rừng tự nhiên suy giảm so với năm 2018 nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Để đảm bảo công tác theo dõi diễn biến rừng đạt hiệu quả, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bộ NNPTNT thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung: Giao các sở, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích hiện có (bao gồm diện tích rừng mới trồng, diện tích khoanh nuôi phục hồi), nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ che phủ rừng theo chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành lâm nghiệp. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tránh lãng phí nguồn ngân sách đã đầu tư cho phát triển rừng. Chấn chỉnh công tác cập nhật, báo cáo diễn biến rừng đúng thời gian quy định.

Bộ NNPTNT nhấn mạnh, đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên năm 2019 giảm so với năm 2018, cần tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích rừng bị mất, diện tích bị sai lệch so với thực tế do quá trình kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng từ những năm trước. Làm rõ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra mất rừng do phá rừng năm 2019 và trước đó; trách nhiệm của các bên liên quan đến tình trạng sai lệch diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trong công tác kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng. Kế hoạch thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm. Báo cáo kết quả rà soát, xử lý về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/6/2020.

Hải Nhi