Năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương trình Trung ương khóa XIII ba đề án

M.Loan

Đó là thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngày 13/1.

Năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương trình Trung ương khóa XIII ba đề án
Quang cảnh hội nghị tổng kết Ban Kinh tế Trung ương sáng 13/1

Với vai trò là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, năm 2021 dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhờ đó, năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị.

Đặc biệt, với yêu cầu bức thiết của các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương về việc sửa đổi Luật đất đai năm 2013, Ban Kinh tế Trung ương được giao là cơ quan thường trực xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (Nghị quyết 19-NQ/TW).

Trên cơ sở đó tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về chính sách, pháp luật đất đai đến năm 2030, tầm nhìn đề năm 2045.

Cũng trong thời gian này, Ban Kinh tế Trung ương được giao tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án "Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011-2020".

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh nêu rõ, Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, riêng trong năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương 3 đề án quan trọng như: Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (trình Hội nghị Trung ương 5- tháng 5/2022); Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" (trình Hội nghị Trung ương 5 - tháng 5/2022); Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (trình Hội nghị Trung ương 6 - tháng 10/2022)…

Với khối lượng công việc lớn, ông Trần Tuấn Anh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các vụ chuyên môn tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để giúp lãnh đạo Ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tích cực nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về kinh tế gửi các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham khảo, phục vụ công tác.

Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chấp hành Công đoàn Ban đã tổ chức Hội nghị cán bộ công viên chức và tổng kết công tác công đoàn, đồng thời trao các danh hiệu thi đua khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

2 luồng ý kiến về 'Thanh tra huyện'

2 luồng ý kiến về 'Thanh tra huyện'

Ngày 26/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trước Quốc hội.

Xem nhiều nhất