: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 16/07/2019

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2014-2019 kết thúc với nhiều thắng lợi, các phong trào, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò, vị trí của Mặt trận tiếp tục được củng cố, nâng cao. Đó là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha với Đại Đoàn Kết trong dịp Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ mới 2019-2024…

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong tình hình mới

Ông Dương Sà Kha- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. 

PV: Nhiệm kỳ vừa qua vai trò, vị trí của Mặt trận tỉnh Sóc Trăng đã được nâng lên như thế nào, thưa ông? 

Ông Dương Sà Kha: Từ đầu nhiệm kỳ vừa qua đến nay, Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Nhân dân đồng lòng quyết tâm cùng với Đảng, chính quyền với Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Phương châm hành động của Mặt trận các cấp trong tỉnh là “vì lợi ích nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, luôn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ở đâu có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, ở đâu nhân dân bức xúc, ở đâu nhân dân cần giúp đỡ, ở đó có cán bộ Mặt trận đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục và giúp đỡ. Nhờ đó đã giúp cho chính quyền địa phương giải quyết, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội. Vai trò, vị trí của Mặt trận các cấp trong tỉnh từng bước được nâng cao. Với những đóng góp không mệt mỏi của cả hệ thống Mặt trận trong tỉnh, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đều được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc (trong đó có 2 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện vào năm 2014 và năm 2017 và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc), đặc biệt giai đoạn 2014-2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Trung ương phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã triển khai và đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa ông?

- Trong triển khai, thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng luôn chú trọng công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng và chính quyền các cấp trong tỉnh. Từng lĩnh vực, từng nội dung cuộc vận động đều xây dựng mô hình chỉ đạo điểm. Tại từng thời điểm, có xác định nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ rõ ràng, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó các cuộc vận động do Mặt trận phát động đã từng bước đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Rõ nét nhất là trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2018, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đi đầu trong vận động nhân dân tham gia cả sức lực và đóng góp vật chất. Cụ thể nhân dân đã tự nguyện hiến 69 ha đất để làm đường, công trình công cộng; đóng góp 233.587 ngày công lao động, nhiều vật liệu kiến trúc và hiện vật..., với tổng trị giá trên 218 tỷ đồng. Công tác vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được thực hiện hiệu quả, cụ thể nhiệm kỳ qua đã vận động được trên 7,5 tỷ đồng, Quỹ Cứu trợ thiên tai, hạn mặn được trên 14 tỷ đồng, đặc biệt Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 93 tỷ đồng, qua đó đã chi hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách với nhiều hình thức như xây dựng 2.233 căn nhà Đại đoàn kết, 101 nhà tình nghĩa... Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từng bước đi vào chiều sâu.

Phát huy những điểm mạnh của nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ mới 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã đề ra những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm gì thưa ông?

- Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động nhân dân đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững; chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đẩy mạnh thực hiện và từng bước nâng tầm, nâng chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tối đa vai trò của các Hội đồng Tư vấn, Ban Tư vấn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ Hòa giải ở cơ sở, để tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội rộng rãi. Chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền đảm bảo cho hoạt động của MTTQ các cấp; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đổi mới toàn diện các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo…

Trân trọng cảm ơn ông!

Quốc Trung