Nhiệm kỳ XVI, Kon Tum cần phát triển nền kinh tế xanh bền vững

M.Loan

Đó là đề nghị của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm 23/9.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương  Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo.

Thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm: Nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh; Khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp; phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khu, cụm công nghiệp, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái; phát triển năng lượng tái tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch.

Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện đời sống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về nêu gương;…

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy các cấp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các đại biểu tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực và uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới cũng như bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất