Sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục: Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm bộ máy lãnh đạo tại Học viện

Hoàng Sa

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Học viện Quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, ghi lộ trình, giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, sai phạm. Báo cáo kết quả khắc phục và việc thực hiện qua Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan.

Nhiều lãnh đạo bị kiến nghị xử lý trước những sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục.
Nhiều lãnh đạo bị kiến nghị xử lý trước những sai phạm tại Học viện Quản lý giáo dục.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra đột xuất và ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; triển khai các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Học viện Quản lý giáo dục (Học viện). Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp, dựa trên các căn cứ báo cáo và hồ sơ, tài liệu thu nhận được cung cấp và phát hiện ra nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Học viện.

Thông báo Kết luận Thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Đức Cường ký đã đưa ra nhiều hình thức xử lý đối với việc để xảy ra những sai phạm liên quan: Kiến nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện trong công tác lãnh đạo Học viện thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng Học viện/Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc Học viện liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm. Hướng dẫn Học viện tổ chức thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền đối với Giám đốc Học viện, Phó Giám đốc Học viện và các cá nhân liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Riêng đối với Học viện, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá về những việc đã làm được như: Học viện là cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành với ưu thế cốt lõi là Quản lý giáo dục và các ngành có liên quan đến giáo dục. Cơ cấu tổ chức của Học viện cơ bản đã được thành lập và kiện toàn theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP. Học viện đang thực hiện lộ trình tự chủ tài chính, tiến đến thành đơn vị hành chính sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí chi hoạt động thường xuyên. Học viện đã quan tâm đến việc khai thác các nguồn thu sự nghiệp để đảm bảo tính cân đối, hợp lý của nguồn vốn, an toàn tài chính và từng bước cải thiện đời sống cán bộ, viên chức, người lao động; đã ban hành các văn bản về công tác quản lý tài chính, công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhiều chương trình cho cán bộ quản lý trong ngành giáo dục; có quy trình triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở và quy định trong văn bản quản lý KHCN của Học viện theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trước những hạn chế, thiếu sót và sai phạm được phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Học viện đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện, yêu cầu: Hội đồng Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền đối với Giám đốc Học viện, Phó Giám đốc Học viện và các cá nhân liên quan đến hạn chế, thiếu sót và sai phạm đã xảy ra. Đồng thời, Giám đốc Học viện có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Văn phòng Học viện, Trưởng Tiểu ban chuyên môn thực hiện Chương trình ETEF, các trung tâm, viện và các đơn vị, cá nhân liên quan trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót và sai phạm. Báo cáo kết quả khắc phục và việc thực hiện qua Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan sau ngày 28/2/2022.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất