Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức: Tinh gọn, hiệu quả

Nguyên Khánh

Bộ Nội vụ đang soạn thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCC) thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo này nhằm thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập một cách tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Từng bước thực hiện cơ chế tự chủ 

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Bộ Nội vụ Nguyễn Ngọc Vân cho biết, mục tiêu của Đề án giai đoạn 2019-2025 là tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở bồi dưỡng theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, chồng chéo và trùng lắp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Theo đó, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chỉ có tối đa 01 cơ sở bồi dưỡng. Các cơ sở bồi dưỡng có tổ chức bộ máy gọn nhẹ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC của các cơ quan trong hệ thống chính trị. 

Xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ sở bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2025 có 20% cơ sở bồi dưỡng bảo đảm tự chủ chi thường xuyên, 90% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên; tối thiểu 40% cơ sở bồi dưỡng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và 20% tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là 100% cơ sở bồi dưỡng có cơ cấu đội ngũ CBCC hợp lý đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức. Nâng dần mức độ tự chủ của các cơ sở bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 50% cơ sở bồi dưỡng bảo đảm tự chủ chi thường xuyên, 50% cơ sở còn lại bảo đảm tự chủ tối thiểu 60% trở lên chi thường xuyên; tối thiếu 50% cơ sở bồi dưỡng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tối thiếu 30% cơ sở bồi dưỡng tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự.

Đề án cũng đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp để đảm bảo thực hiện Đề án thành công sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại hệ thống cơ sở bồi dưỡng; tổ chức lại bộ máy bên trong của các cơ sở bồi dưỡng; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC…

Tinh gọn, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP. Đặc hệ biệt trước yêu cầu mới của cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ, hệ thống này đã bộc lộ những bất cập về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết. 

Hiện tổ chức hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng không mạnh, không thống nhất. Bộ máy tổ chức cồng kềnh, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều chồng chéo, trùng lặp, chất lượng chưa cao. Đội ngũ công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Do đó, Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị được xây dựng nhằm phân tích rõ thực trạng, đề xuất các giải pháp sắp xếp, tổ chức lại hệ thống, tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế hoạt động hiệu quả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị: Đề án cần đánh giá tác động của việc tổ chức sắp xếp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá lại thực trạng về tổ chức các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Trong năm 2019, theo phân cấp, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chủ động sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong, không chờ hướng dẫn của cấp trên.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc

Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc

“Kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương, điều chỉnh lương cơ sở, cùng với Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Trung ương để có quyết sách về vấn đề này” ...

Tin nóng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thân mật tiếp Thủ tướng Cuba

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thân mật tiếp Thủ tướng Cuba

Chiều 29/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Manuel Marrero Cruz - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Xem nhiều nhất