: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:12 27/08/2019

Đã thanh tra 214 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 7, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 42.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; thực hiện kiểm tra được 219.318 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Trên cơ sở đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 24.237 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.724 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.105 tỷ đồng; giảm lỗ là 16.406 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê đến hết tháng 7, ngành Thuế đã thanh tra 214 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Từ đó, số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 6.748 tỷ đồng. Trong đó: Truy thu, truy hoàn và phạt 837 tỷ đồng; giảm lỗ 2.774 tỷ đồng; giảm khấu trừ 11 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.123 tỷ đồng. Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 236 tỷ đồng, giảm lỗ 1.088 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.942 tỷ đồng.

H.H.