: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:24 30/07/2019

Ngành Thuế tinh giản biên chế

Tổng cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế ngành Thuế giai đoạn 2020-2021; sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo các quyết định mới, triển khai Quyết định 41/2018/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế sẽ không cơ cấu tổ chức Phòng thuộc Vụ, qua đó, giải thể 27 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 27 trưởng phòng và tương đương, giảm 56 phó phòng.

 

Tại các Cục Thuế, triển khai các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện sắp xếp, triển khai cắt giảm đầu mối trung gian. Cụ thể, các Cục Thuế đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định mới, giảm được 63 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 63 trưởng phòng và tương đương.

Tại Chi cục Thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, dự kiến giảm khoảng 30% đầu mối cấp đội (khoảng 1.500 đội), tương ứng giảm 1.500 đội trưởng và tương đương.

Tính đến thời điểm 12/6/2019, Tổng cục Thuế đã trình lãnh đạo Bộ Tài chính về việc sắp xếp, hợp nhất 160 Chi cục Thuế thuộc 25 Cục Thuế để thành lập 76 Chi cục Thuế khu vực, giảm 84 Chi cục Thuế.

H.H.