Tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt

Nguyễn Phượng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 351-CV/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hàng Việt Nam được người tiêu dùng Thủ đô tin tưởng và yêu thích.
Hàng Việt Nam được người tiêu dùng Thủ đô tin tưởng và yêu thích.

Theo nội dung công văn trên, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo sự thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến các địa phương trong triển khai các nội dung cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Đồng thời, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân Thủ đô trong thực hiện cuộc vận động, đặc biệt trong tình hình mới hiện nay khi vừa phải chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Cùng với đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất và toàn xã hội về cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam, của cộng đồng các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp trong hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động. Đẩy mạnh các hoạt động vận động người tiêu dùng Thủ đô sử dụng sản phẩm, dịch vụ hàng hóa Việt Nam, trong tiêu dùng cá nhân và ưu tiên thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện. Từ đó, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam; mặt khác thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước...

 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất