Tinh gọn nhưng phải đảm bảo chất lượng

    Vũ Mạnh - N. Phượng (thực hiện)

Đó là khẳng định của bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với báo Đại Đoàn Kết xung quanh vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang thảo luận, cho ý kiến.


Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh.

PV: Thưa bà, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đang thảo luận, cho ý kiến một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bà nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? 

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh: Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là một trong những đòi hỏi tất yếu khách quan, hết sức cần thiết hiện nay trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là công nghệ thông tin, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế mở đã và đang tác động phương pháp quản lý điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi phải kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn nhưng phải đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân để thích ứng với điều kiện mới. 

Việc đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy là vấn đề quan trọng tuy nhiên cũng đầy phức tạp, nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước. Vậy cần những giải pháp gì để việc đổi mới tổ chức bộ máy đảm bảo hài hòa giữa kế thừa ổn định và phát triển giải quyết triệt để những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị, thưa bà?

- Thực tế hiện nay cho thấy tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Chức năng, nhiệm vụ còn có sự chồng chéo giữa một số bộ, ngành, tổ chức. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức chưa đáp ứng được quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của các tổ chức, cơ quan gắn với tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kết quả còn thấp, cơ cấu tổ chức chưa hợp lý. 

Để giải quyết triệt để những vấn đề thực tế đang đặt ra với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cần xây dựng được lộ trình, với mục tiêu, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức.

Trước hết cần đảm bảo thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Quy định chặt chẽ về biên chế, số lượng đầu mối phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch, dân chủ để thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, phải rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn các đầu mối của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc. Một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu tác động. 

Một giải pháp nữa đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa cấp trên và cấp dưới, giữa Trung ương và địa phương, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời xây dựng đồng bộ các quy chế, quy định để tạo cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính cho những đơn vị đủ điều kiện và có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế cung cấp dịch vụ công.

Đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện giao và quản lý chặt chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Song song với đó, tiến hành tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ để có các giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức.

Việc đổi mới tinh gọn bộ máy là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên đây cũng là việc nhạy cảm có tác động đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cả nước nên phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện. Bên cạnh đó quan tâm bố trí nguồn nhân lực cần thiết và có cơ chế chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức bị tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp cơ cấu lại tổ chức. 

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới.  Đặc biệt với chức năng giám sát, phản biện, Mặt trận ngày càng khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt và tin cậy nhất trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên có một thực tế chung là bộ máy của toàn hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chậm đổi mới. Vậy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm gì để đáp ứng yêu cầu tinh gọn nhưng vẫn hoạt động hiệu lực hiệu quả?

- Để đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy nhưng vẫn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, sâu sát, gắn bó với đoàn viên, hội viên.

Đặc biệt cần rà soát, phân định để giảm bớt sự chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức. Song song với đó là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức để phát huy nhân tố tốt, giảm bớt và đưa ra khỏi bộ máy những nhân tố mà năng lực công tác không còn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Về phía MTTQ Việt Nam, bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách sẽ phải quan tâm đến các giải pháp để tập hợp phát huy vai trò của các Ủy viên MTTQ các cấp, các vị trong hội đồng tư vấn, các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo… nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Nghị quyết đề ra. 

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tăng cường đổi mới công tác dân vận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế từng bước phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xem nhiều nhất