Tỉnh Hà Nam phấn đấu trở thành TP thuộc Trung ương

Duy Hưng

Mục tiêu trên được Đảng bộ tỉnh Hà Nam nêu ra trong Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 21/9, đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 được khai mạc, với sự tham dự của 322 đại biểu chính thức. Đây là đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương tham dự.

Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại đại hội
Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại đại hội

Từ tỉnh nghèo đến thu ngân sách đạt trên 10.000 tỷ

Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, trong thời gian diễn ra, đại hội sẽ thực hiện các nhiệm vụ, gồm: tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Lần thứ 13 của Đảng. Lựa chọn, bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Báo cáo chính trị tại đại hội (do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày) có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”.

Theo báo cáo, trong 5 qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Hà Nam đã đạt thêm nhiều thành tựu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, tỉnh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 10,1%; quy mô kinh tế năm 2020 ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015; trong cơ cấu kinh tế công nghiệp-xây dựng chiếm 63%, dịch vụ chiếm 27%, nông lâm nghiệp, thủy sản còn 9,5%. Hà Nam luôn nằm trong tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI.

Tổng thu 5 năm 2016-2020 đạt 38.337 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 23,6%/năm. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng (thu nội địa khoảng 8.300 tỷ đồng[1], thu thuế xuất nhập khẩu 1.700 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đến năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 6/6 huyện, thành phố, thị xã đều đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Người đứng đầu một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế

Cùng với những kết quả, thành tựu, báo cáo cũng nêu ra những mặt, những điểm còn hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực của tỉnh; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó, việc ban hành một số văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện của Trung ương chưa đồng bộ, kịp thời nên trong quá trình tổ chức thực hiện còn có những khó khăn, vướng mắc.

Một số chủ trương thực hiện thí điểm cần có thời gian để đánh giá, rút kinh nghiệm nên chưa được tổ chức thực hiện trên diện rộng.

Một số khó khăn phát sinh so với dự báo đầu nhiệm kỳ: nguồn vốn đầu tư từ ngân sách ngày càng hạn chế, tiến độ triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động của các công trình trọng điểm để thực hiện mục tiêu đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục và du lịch chậm hơn so với dự kiến.

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn do thị trường tiêu thụ không ổn định, diễn biến khó lường của thời tiết, dịch bệnh.

Về nguyên nhân chủ quan, báo cáo nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng, chính quyền có lúc, có việc chưa trọng tâm, chưa chủ động, quyết liệt. Năng lực tổ chức, thực hiện, trách nhiệm của người đứng đầu một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền của một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Việc phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp có lúc, có việc còn chưa chủ động, kịp thời, chặt chẽ, chưa thực sự hiệu quả.

Một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhưng chưa có giải pháp quyết liệt nên kết quả khắc phục chuyển biến còn chậm, hiệu quả chưa cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm.

Đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh thống nhất thực hiện phương hướng: tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đảng bộ tỉnh đề ra các mục tiêu: đến năm 2025 đưa Hà Nam trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2035 đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo áo cáo, nhiệm kỳ mới Hà Nam sẽ thực hiện một số khâu đột phá, trong đó sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất.

Tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, thành tích đạt được của tỉnh Hà Nam thời gian qua rất đáng khích lệ nhưng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những tồn tại,  hạn chế, bất cập, đó là: kết quả vừa qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ phía nam Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường (khu vực Tây Đáy; nước thải khu, cụm công nghiệp; nước sông Nhuệ - Đáy...) còn nhiều hạn chế, khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, phân hoá giàu - nghèo có xu hướng tăng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; một số nơi việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hình thức; hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao...

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ mới, bà Trương Thị Mai cho rằng, Đảng bộ Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới.

Đảng bộ tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với Nhân dân, trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý. Hà Nam cần quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, có giải pháp giảm phân hoá giầu - nghèo, sao cho người dân Hà Nam được thụ hưởng những kết quả có được một cách công bằng, hợp lý nhất. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Đồng thời, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Đặc biệt, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khóa 20 với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Quan trọng hàng đầu là công tác cán bộ

Quan trọng hàng đầu là công tác cán bộ

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, phần về công tác cán bộ ...
Đột phá bằng công nghệ

Đột phá bằng công nghệ

Các Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến cán bộ, nhân dân.

Tin nóng

Xem nhiều nhất