: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:13 16/11/2019

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm Xã hội

Từ đây đến hết năm 2019, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, Bảo hiểm Y tế (BHYT); rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn qua tổ chức dịch vụ công của Nhà nước; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt.

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm Xã hội

Những tháng cuối năm BHXH sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Gần 800.000 người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2019, số người tham gia: BHXH bắt buộc khoảng 14,898 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 488 nghìn người; Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,764 triệu người; Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13,114 triệu người; BHYT khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Về số thu, trong tháng 10, toàn ngành BHXH đã thu 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019 toàn ngành BHXH thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 3.844 tỷ đồng, thu BHTN 13.965 tỷ đồng, thu BHYT 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 10, ngành BHXH đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đáng chú ý, ngành BHXH đã phối hợp với ngành LĐTBXH giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN.

Trong tháng, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người KCB BHYT. Chi BHXH, BHYT, BHTN đạt 25.751 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 33.133 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 122.265 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.629 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 86.321 tỷ đồng.

Đẩy mạnh thanh tra đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Một trong những nội dung hoạt động công tác bảo hiểm trong tháng 11/2019 của BHXH Việt Nam là việc chú trọng tăng cường thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm. Thực tế trong thời gian qua công tác thanh tra chuyên ngành BHXH đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận. Từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ). Theo đó đã phát hiện và yêu cầu người SDLĐ làm thủ tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 161.268 lao động chưa tham gia hoặc tham gia thiếu thời gian; số tiền yêu cầu truy thu đóng là 353.944 triệu đồng;

 Về xử phạt vi phạm hành chính, đã ban hành 2.028 quyết định xử phạt VPHC, với số tiền xử phạt VPHC phải thu là 75.359 triệu đồng. Đáng chú ý từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành BHXH đã chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 56.449 đơn vị (trong đó: nội bộ ngành kiểm tra tại 36.456 đơn vị, phối hợp TTKT liên ngành tại 19.993 đơn vị). Nhờ đó đã phát hiện nhiều sai sót, hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; kiến nghị, yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 36.615 triệu đồng. Phát hiện nhiều cơ sở KCB BHYT đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) không đúng quy định; kiến nghị, yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 679.289 triệu đồng.

Đặc biệt thực hiện Công văn số 341/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về việc khai tác sử dụng chức năng tự động thanh ta chuyên ngành đóng đột xuất trên phần mềm TST. Kết quả, từ ngày 1/10/2019 đến ngày 31/10/2019, tổng số đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 1.047 đơn vị, trong đó BHXH tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Phòng, Kiên Giang, Thanh Hóa ban hành nhiều Quyết định thanh tra đột xuất nhất.

Với quyết tâm giảm mức nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, những tháng cuối ngành BHXH tiếp tục tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những đơn vị nợ 3 tháng trở lên, trong đó tập trung đối với những đơn vị có số nợ lớn.

Lê Bảo