: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:15:08 22/12/2018

Thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH

Đây là chủ đề vừa được BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH giai đoạn 2018-2030.

Theo đó, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện những mục tiêu như: Phát huy tinh thần sáng tạo, làm việc với ý thức trách nhiệm cao, đảng viên, CCVC và NLĐ trong toàn ngành nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng về chủ trương, định hướng, chính sách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW; phong trào thi đua phải được các đơn vị hưởng ứng, phát động và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả; các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể có thể định lượng được và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; gắn chặt kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác biểu dương, khen thưởng… 

   L.H.