Xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh

Trần Việt

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV xác định mục tiêu “Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc”.

Đường bao biển nối TP Hạ Long - TP Cẩm Phả đang được khẩn trương hoàn thiện sẽ mở ra không gian và tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh Quảng Ninh.
Đường bao biển nối TP Hạ Long - TP Cẩm Phả đang được khẩn trương hoàn thiện sẽ mở ra không gian và tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Để hiện thực hoá mục tiêu này, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Từ nền tảng vững chắc

Tỉnh Quảng Ninh có vị trí rất quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước. Trong 5 năm qua, kinh tế Quảng Ninh liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân trên 10%/năm. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2020 ước đạt 211.476 tỷ đồng, gấp 1,86 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bền vững. Tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 43,1% năm 2015 lên 44,6% năm 2020. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Quảng Ninh luôn đứng trong tốp 5 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước.

Do kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua được đầu tư tương đối đồng bộ. Tỉnh đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư PPP., “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả ba năm liên tục từ 2017-2019 có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI., chỉ số cải cách hành chính PAR Index., chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước SIPAS., chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ICT Index. thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, thực sự là động lực thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh còn làm tốt nhiệm vụ giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới, bảo đảm vững chắc khu vực phòng thủ và là phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được tổ chức hồi cuối tháng 9/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã một lần nữa khẳng định: Chủ trương phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, công bằng xã hội đã giúp cho Quảng Ninh có những bước đi toàn diện và vững chắc. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa; tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung…

Cảng tàu khách quốc tế Bãi Cháy do tập đoàn Sungroup đầu tư là minh chứng cho hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh với chủ trương đầu tư công là vốn mồi để dẫn dắt, thu hút đầu tư tư.
Cảng tàu khách quốc tế Bãi Cháy do tập đoàn Sungroup đầu tư là minh chứng cho hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh với chủ trương đầu tư công là vốn mồi để dẫn dắt, thu hút đầu tư tư.

Thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc

Với nền tảng vững chắc đã tạo được qua nhiều năm, tỉnh Quảng Ninh đặt ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Tỉnh Quảng Ninh xác định quan điểm, định hướng phát triển là đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tầm nhìn; chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững; kiên trì thực hiện tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá”, đảm bảo liên kết, phát huy thế mạnh từng địa phương trong tỉnh và cả vùng; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Tỉnh cũng thống nhất đề ra 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 19 chỉ tiêu chính đến năm 2025.

Các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các đề án, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tỉnh Quảng Ninh đề ra đó là: Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh là khâu đột phá, cấp bách; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền liêm chính; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ cao, sạch; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế… Trong đó, Quảng Ninh xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo được xác định là ba khâu đột phá chiến lược cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ này.

Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh Quảng Ninh đề ra trong 5 năm tới là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Kết hơp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng sống mọi mặt của Nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa...

Với lực đẩy mạnh mẽ là những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, tập trung trí tuệ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh sẽ vững bước, tự tin trên chặng đường mới, thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, chỉ tiêu, đề án, chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.             

16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

a. Về kinh tế

1. Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10%/năm.

2. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD.

3. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp - xây dựng đạt 49 - 50%; Dịch vụ đạt 46 - 47%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3 - 5%.

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã bình quân hội tăng trên 10%/năm.

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 11%/năm.

6. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt trên 75%.

7. Giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

b. Về xã hội

8. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 87,5%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 52%.

9. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4,1%.

10. Đạt 61 giường bệnh/1 vạn dân; 15 bác sỹ/1 vạn dân; 3 dược sỹ đại học/1 vạn dân; trên 25 điều dưỡng/1 vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

11. Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%.

12. Đến hết năm 2023, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

c. Về môi trường

13. Tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị đạt 98%, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt trên 99%.

14. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%. Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải tại các khu đô thị tập trung Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên. đạt trên 65%.

15. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%. Tỷ lệ các cơ sở kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt 100%.

 16. Giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 55% và nâng cao chất lượng rừng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tìm cách giảm gánh nặng chi phí logitstics

Tìm cách giảm gánh nặng chi phí logitstics

Điểm mấu chốt trong hoạt động kinh doanh là chi phí thì đây lại là điểm yếu của các doanh nghiệp (DN) Logistics Việt Nam, cùng với đó là chất lượng dịch vụ chưa tốt. ...
‘Đỏ mắt’ tìm kho bãi 

‘Đỏ mắt’ tìm kho bãi 

Số liệu thống kê trong 5 năm trở lại đây cho thấy, chi phí logistics cho xuất khẩu thủy sản và trái cây chiếm tỷ lệ khoảng 22-25%.

Tin nóng

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc – Nam

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc – Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ GTVT, Bộ TNMT, chủ tịch UBND 13 tỉnh đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Xem nhiều nhất