Mặt trận

Bản tin Mặt trận sáng 16/6

BĐT 16/06/2024 08:12

Bản tin Mặt trận sáng 16/6 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ; Làm rõ giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

00:00

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”. Đề tài do Văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện.

Đánh giá công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, đề tài đã bám sát các nội dung thực tiễn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về kiện toàn, xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp. Qua bỏ phiếu, Hội đồng nghiệm thu đã công nhận Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp” đạt loại xuất sắc. (Xem chi tiết).

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Cùng ngày 15/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm công tác chuyên trách Mặt trận tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ”. Đề tài do Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện.

Qua bỏ phiếu, Hội đồng nghiệm thu đã công nhận Đề tài đạt loại khá. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, sau nghiệm thu, đề nghị Ban Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu cần đầu tư công sức chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của một sản phẩm khoa học cấp Bộ, từ đó sản phản có thể vận dụng được vào thực tiễn công tác Mặt trận vùng Tây Nam bộ. (Xem chi tiết).

Làm rõ giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở "Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay".

Ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết của nhóm nghiên cứu đề tài, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ban Chủ nhiệm đề tài nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, đặc biệt là các ý kiến phản biện tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện đề tài. Trong đó điều chỉnh lại cách diễn đạt tại một số chương, phân tích định nghĩa chi tiết hơn các khái niệm... Qua bỏ phiếu, Hội đồng nghiệm thu đã công nhận Đề tài đạt loại xuất sắc. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bản tin Mặt trận sáng 16/6