Sức khỏe

Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm nào sẽ mua sắm tập trung cấp quốc gia?

Hoàng Chiến 10/03/2024 18:32

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

Theo Bộ Y tế, nguyên tắc chung xây dựng các danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm căn cứ quy định tại Điều 53 (Mua sắm tập trung) của Luật Đấu thầu 2023.

image.daidoanket.vn-images-upload-ngocdx-06202022-_cover.jpg
Ảnh minh họa: Quang Vinh.

Cụ thể, 3 tiêu chí xây dựng các danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm, gồm:

Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn: Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong thanh toán tại các cơ sở y tế;

Chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm sử dụng phổ biến tại các tuyến cơ sở khám chữa bệnh.

Các loại thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm có quy cách có tính độc lập, chỉ tiêu kỹ thuật có thể sử dụng chung cho nhiều cơ sở y tế, không bị phụ thuộc nhiều vào yêu cầu chuyên môn đặc thù.

thiet-bi-y-te-vat-tu-xet-nghiem-nao-se-mua-sam-tap-trung-cap-quoc-gia-20240309212616-4437.jpg

Trước ngày 15/3 hàng năm, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm phải thông báo về tình hình triển khai thực hiện đối với các danh mục thuốc đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia, danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm của năm thông báo và năm tiếp theo cho các đơn vị để các đơn vị chủ động trong công tác dự trù và tổ chức đấu thầu mua thuốc theo quy định.

Đối với thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm không thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia theo Thông tư này nhưng nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế có nhu cầu mua thuốc, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia tổng hợp ý kiến đề xuất và nhu cầu để báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc gộp thành một gói thầu và giao một trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế hoặc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện việc mua sắm.

Ngoài ra, trong thời gian tối đa 2 năm, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục tại Thông tư này, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế tổng hợp, lập danh mục thuốc cần cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ; xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư cập cập nhật danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm nào sẽ mua sắm tập trung cấp quốc gia?