: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 17/09/2019

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 - Đại hội VII: Đại hội 'Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển'

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 28,29,30 tháng 10 năm 2009. Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động…

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 - Đại hội VII: Đại hội 'Đoàn kết - Dân chủ -  Đổi mới và Phát triển'

Quang cảnh Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII. 

Tham dự Đại hội còn có: Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc; Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba cùng đại biểu các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển” - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 989 đại biểu chính thức đại diện cho mọi giai cấp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân tiêu biểu thực sự là Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004-2009, Báo cáo nêu rõ: Năm năm qua, cùng với kết quả thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường trong điều kiện mới; cơ cấu xã hội ở nước ta tiếp tục có những biến đổi quan trọng.

Trong xã hội có nhiều thành phần, giai cấp, tầng lớp, hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau song về cơ bản đang thay đổi theo chiều hướng tích cực; mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội là mối quan hệ hợp tác, chung sức chung lòng vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.

Mặc dù cuộc sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, song tính chất cố kết cộng đồng, tinh thần hợp tác và sự đồng thuận xã hội vẫn là xu hướng chủ đạo của sự phát triển.

Quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc ngày càng được hoàn thiện và cụ thể hóa bằng những chính sách, pháp luật và được thực thi khá tích cực. Dân chủ cơ sở được phát huy gắn liền với những nỗ lực thực hiện kỷ cương xã hội đã góp phần ổn định chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tầng lớp nhân dân ngày càng mật thiết.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004-2009, Báo cáo nêu rõ:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai thực hiện khá đồng bộ Chương trình hành động do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đề ra. Những thành quả trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được khẳng định và từng bước được nâng cao trong xã hội.

Xuất phát từ tình hình thế giới và trong nước, căn cứ vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm qua, những thành tựu cũng như hạn chế, yếu kém, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014. Trong đó với mục tiêu nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh: “Để đưa Chương trình hành động vào cuộc sống đòi hỏi quan trọng là Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu để từng bước thực hiện khẩu hiệu: “Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt”.

Qua Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, một vấn đề rất quan trọng được các đại biểu đề cập là Đảng phải thực sự đổi mới sự lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận. Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, sự quan tâm đó là rất chính đáng. Bởi trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý hiện nay, muốn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận theo yêu cầu của thời kỳ mới. Phải coi sự tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những điểm mấu chốt để Mặt trận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mình.

“Nhân dịp này, tôi yêu cầu các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên; yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành những trách nhiệm vẻ vang của mình trong giai đoạn mới”- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định.

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam về tình hình và nhiệm vụ công tác Mặt trận; Báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ (sửa đổi). Đại hội đã hiệp thương dân chủ và nhất trí cử 355 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII và 58 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gồm 9 vị. Ông Huỳnh Đảm được hiệp thương cử làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim được hiệp thương cử là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Đại hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước.

Với niềm tự hào và truyền thống đoàn kết yêu nước của dân tộc ta, Đại hội đại biểu toàn quốc Việt Nam lần thứ VII tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 102 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010

(Còn nữa)

Nguyễn Túc