Xây dựng Đồng Nai xứng tầm tỉnh trọng điểm phía Nam

Quốc Định

Trong 2 ngày 30 và 31/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức diễn ra tại TP Biên Hòa. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Xây dựng Đồng Nai xứng tầm tỉnh trọng điểm phía Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh Đồng Nai; đại diện lãnh đạo Mặt trận các tỉnh, thành và 300 đại biểu đã tới dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết: Nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn ổn định về chính trị - xã hội, tăng trưởng nhanh, toàn diện, tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 8,03%. Tỉ trọng GRDP ngành công nghiệp xây dựng - dịch vụ - nông lâm là 57% - 38% - 5%; GRDP bình quân đầu người đạt 4.491 USD, tăng 34% so 2014. Kinh tế phát triển hài hòa với an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Số hộ khá, giàu gia tăng; hộ nghèo, vùng nghèo giảm mạnh; giảm khoảng cách giàu nghèo.

Các tầng lớp nhân dân phấn khởi trước những thành tựu phát triển của tỉnh nhà, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội và công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong những thành công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Dựa trên những thành quả trên, trong nhiệm kỳ mới này, Mặt trận tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng như: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và giai đoạn 2020-2025.

Xây dựng Đồng Nai xứng tầm tỉnh trọng điểm phía Nam - 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng biểu dương những nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của tỉnh Đồng Nai, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở và Ban Công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị: Các cấp MTTQ của tỉnh phát huy vai trò liên minh chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại XII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo điều kiện để mọi người dân được bày tỏ chính kiến, đóng góp sáng kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ trong đời sống nhân dân.

Đổi mới việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để Ngày hội thực sự đáp ứng nhu cầu giao lưu, chia sẻ của nhân dân, tăng cường tình làng, nghĩa xóm, gắn kết cán bộ, đảng viên với nhân dân. Phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng biểu dương các điển hình tiêu biểu, nhân rộng, phát huy sáng tạo, có hiệu quả các mô hình ở khu dân cư trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đề xuất với cấp ủy các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là sau khi tổng kết 10 năm cuộc vận động sẽ diễn ra trong thời gian tới. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh.

Xây dựng Đồng Nai xứng tầm tỉnh trọng điểm phía Nam - 2

Ra mắt 94 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2019 - 2014.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, cần ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tổ chức các hội nghị để lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền đối thoại, trao đổi giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo công tác củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành công việc và nắm tình hình, tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Thu hút đông đảo cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận. Lấy công tác thi đua khen thưởng làm động lực thực sự thúc đẩy các phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận.

Dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng trong Đảng bộ tỉnh Đồng Nai quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Trước đó, các đại biểu cũng đã hiệp thương thống nhất cử ông Đào Văn Phước giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Bùi Quang Huy giữ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực, ông Vũ Đình Trung giữ vị trí Phó Chủ tịch; các Ủy viên thường trực gồm: Ông Nguyễn Tất Độ, ông Trần Minh Giám, bà Đặng Thị Xuân Thắm và bà Lê Thị Hòa Thuận.

Đại hội thống nhất cử ra 94 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới; hiệp thương cử 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xây dựng Đồng Nai xứng tầm tỉnh trọng điểm phía Nam - 3

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Đại hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất