: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Dòng họ - chuyện dưới mái từ đường

Ở nông thôn, quan hệ theo dòng họ là mối quan hệ có tính gắn kết rất cao. Tiếng nói của người đứng đầu dòng họ rất có trọng lượng đối với các gia đình, con em trong họ. Chính vì vậy, phát huy được vai trò của những người đứng đầu dòng họ thì đây cũng là một thuận lợi trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là vai trò của dòng họ trong việc vận động các gia đình, con em nêu cao ý thức phòng chống, tránh xa tệ nạn, nhất là tệ nạn ma túy.