Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết

Tuệ Phương Ảnh: Quang Vinh

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bởi mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 1/6, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. 

Cùng tham dự còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Nguyễn Hữu Dũng cùng 70 đại biểu điển hình tiên tiến là Ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp. 

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng 70 đại biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi là những điển hình tiên tiến về dự hội nghị. 

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thấm nhuần và thực hiện sáng tạo những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 70 năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tạo khí thế cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; biến các phong trào thi đua thành động lực cách mạng, thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 2

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Giám sát, phản biện xã hội bước đầu đạt kết quả tích cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đoàn kết hữu nghị nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; từ đó chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây chính là nguồn động viên, là yếu tố quan trọng tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở, khu dân cư. 

Từ đó tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; chủ trì hiệp thương giữa các thành viên. Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 3

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao kỷ niệm chương cho 1 điển hình tiên tiến.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo và điều hành quyết liệt, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quốc hội, Chính phủ cũng đang từng ngày khẩn trương, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, thực hiện. 

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt việc lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước để sửa đổi, bổ sung, ban hành chủ trương, chính sách mới nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần triển khai đồng bộ các cuộc vận động, phong trào do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Thông qua đó, vận động toàn dân quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường lành mạnh. 

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy dân chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Đặc biệt, cần chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiêm vụ”.

“MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động cần tiếp tục được đẩy mạnh, khắc phục sự chồng chéo, hình thức; đề cao tính chủ động, sáng tạo của địa phương, xác định nội dung trọng tâm, những vấn đề nhân dân đang quan tâm và có thể định lượng được kết quả thực hiện”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã kêu gọi đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 4

Toàn cảnh hội nghị.

“Đốt lửa” cho các phong trào thi đua

70 điển hình tiên tiến đại diện cho 436.607 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, trong đó có 12 đại biểu là đồng bào dân tộc ít người, 12 đại biểu là tôn giáo. Nhiều vị đã về hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác, cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ cho Mặt trận. 

Nhiều cô bác, anh chị là Bí thư Chi bộ thôn, bản, Trưởng ban công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư (KDC). Cũng có các vị là nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong cộng đồng…

Các điển hình tiên tiến được biểu dương là những người đã tích cực, thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên, của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nơi mình công tác và cư trú. Cùng với đó, đã luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và trong lĩnh vực hoạt động tại đơn vị, địa phương.

Trong số các điển hình được biểu dương lần này có thể kể đến ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại biểu lớn tuổi nhất trong 70 đại biểu. Dù đã qua tuổi 80 nhưng ông luôn nhiệt huyết, say mê với công việc, góp cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, chân tình, hết sức ý nghĩa.  

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục và Môi trường UBTƯ MTTQ Việt Nam, ở tuổi 80 nhưng niềm say mê nghiên cứu, cống hiến cho khoa học và hết sức trách nhiệm đối với các hoạt động của mặt trận. 

Đại biểu Thào A Bua, 36 tuổi, trẻ nhất trong 70 đại biểu, dân tộc H Mông. Trưởng ban CTMT bản Dân Quân, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tích cực tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu; phòng, chống tội phạm, ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho dân bản.

 Luật sư Trương Thị Hòa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia các công tác giám sát, phản biện ở nhiều lĩnh vực, nhất là đề án xây dựng “chính quyền đô thị”. 

Ông Lường Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Thầy thuốc nhân dân đã tích cực tham gia vận động Quỹ "Vì người nghèo", hàng năm đã vận động quyên góp ủng hộ hàng tỷ đồng. 

Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị và phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là văn minh trong việc cưới, việc tang…

Tại hội nghị biểu dương, luật sư Trương Thị Hòa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho rằng, người Việt Nam dù là trẻ tuổi hay cao tuổi thì ai cũng có lòng yêu nước nồng nàn. Tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất" là một chân lý đời đời bền vững, cội nguồn sức mạnh của chúng ta. 

“Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải thường xuyên “đốt lửa” cho các phong trào thi đua thiết thực,  khơi dậy sự sáng tạo trong mỗi người, để bất cứ ai cũng có thể đóng góp sức mình cho Tổ quốc, quê hương”. 

Là một trí thức từ chế độ cũ, luật sư Trương Thị Hòa cho hay bà đã vượt qua những lúc e ngại để tham gia tích cực vào công việc tư vấn, phổ biển pháp luật cho người dân, tích cực tham gia các công tác giám sát, phản biện ở nhiều lĩnh vực…

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại biểu nhiều tuổi nhất chia sẻ, tuổi tác không quan trọng, nhiệt huyết mới là quan trọng nhất. Theo ông, công tác thi đua, khen thưởng đúng đối tượng sẽ có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với phong trào chung. 

Hiện nay chúng ta vẫn còn tình trạng khen thưởng chưa đúng đối tượng, thậm chí tình trạng “chạy” bằng khen, thi đua hình thức... còn nhiều. Điều này cần phải được khắc phục triệt để, để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. 

Bản thân ông trải qua 9 đời Chủ tịch UB TƯ MTTQ  Việt Nam, từ thời Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đến nay ông đã 81 tuổi nhưng vẫn nhiệt thành trong công tác Mặt trận. 

“Còn sống được năm nào, còn sức khỏe, còn trí tuệ thì còn phấn đấu phục vụ sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể yên tâm, tự hào là đã đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc”, ông Nguyễn Túc chia sẻ.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương toàn thể các cụ, các vị, các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước, những người đã và đang cống hiến trực tiếp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. 

“Những điển hình tham dự buổi gặp mặt hôm nay đã có những đóng góp tích cực góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả tốt hơn. Tôi tin chắc rằng, bên cạnh các điển hình tiên tiến về dự buổi gặp mặt này còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên nhiều lĩnh vực, trên mọi miền của Tổ quốc, trong các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào ta đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời gian qua. Vai trò và vị trí của MTTQ Việt Nam đã được nâng tầm, thể hiện trong các văn kiện của Đảng và thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. 

Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc. Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bởi mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế - xã hội luôn là nhiệm vụ trung tâm và then chốt. Mặt trận cần phải tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận cần tiếp tục triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; cùng với Chính phủ thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Đặc biệt, với chức năng giám sát và phản biện xã hội đã được pháp luật quy định, MTTQ cần chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

* Trước đó, 70 đại biểu điển hình tiên tiến do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác. 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu bên lề hội nghị.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 6

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh trao kỷ niệm chương cho 1 điển hình tiên tiến.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 7

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao kỷ niệm chương cho 1 điển hình tiên tiến.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 8

Hai Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 9

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 10

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 11

Một vài tiết mục văn nghệ chào mừng.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 12

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 13

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng Đoàn đại biểu dâng vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 14

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ.

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 15

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 16

Mặt trận phải là trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết - 17

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất