Lực lượng đặc biệt trong khối đại đoàn kết

 Vũ Dương Châu 

Người uy tín tiêu biểu được xem là một lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà
cho người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong những năm qua, xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của người có uy tín tiêu biểu, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; các ngành như Dân tộc, Công an, Dân vận…nhằm phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Nhờ đó, hiện nay đã lựa chọn, xây dựng được 29.885 người có uy tín trong 53 dân tộc thiểu số ở tất cả các lĩnh vực tiêu biểu trong lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo; trong bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hoá dân tộc; trong bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cột mốc biên giới, hòa giải cộng đồng. 

Trong những năm qua, đội ngũ người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Nhiều người đã được MTTQ các cấp suy tôn, tạo điều kiện để họ có tiếng nói trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bằng uy tín xã hội của mình, nhiều già làng, trưởng bản, thày lang, thày mo… đã tích cực tham gia cùng vận động nhân dân thực hiện có kết quả 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, có ảnh hưởng sâu rộng góp phần tập hợp quần chúng của dân tộc mình, giới mình và địa phương mình.  

Tuy nhiên công tác vận động, phát huy vai trò ảnh hưởng cũng như tính chủ động của lực lượng người có uy tín tiêu biểu tham gia phối hợp thống nhất hành động, cung cấp thông tin, phản ánh tình hình hoặc mạnh dạn đề xuất các sáng kiến, kiến nghị với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn hạn chế. 

Bởi vậy, để phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, Mặt trận các cấp cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cần xây dựng thành quy trình giới thiệu, lựa chọn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận cấp trên, Mặt trận cấp dưới với các cấp ủy Đảng, với các ban, ngành có liên quan và quần chúng nhân dân trong việc lựa chọn người có uy tín tiêu biểu .

Mặt trận các cấp cần phấn đấu mỗi năm ít nhất một người uy tín tiêu biểu được dự một lớp tập huấn, bồi dưỡng, được đi tham quan các di tích lịch sử, các công trình tiêu biểu của địa phương, của đất nước, giao lưu với các dân tộc để trao đổi học hỏi kinh nghiệm, mở mang kiến thức. Đồng thời, tăng cường các hình thức gặp gỡ, đối thoại, phố biến cho người có uy tín tiêu biểu nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, về phòng chống tội phạm, ma túy…

Đặc biệt cần có biện pháp thiết thực, cụ thể giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có uy tín tiêu biểu phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giải quyết các nhu cầu chính đáng để phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực của họ trong tuyên truyền, vận động cộng đồng học tập và làm theo. 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp có thể mời người có uy tín tiêu biểu tham gia  các hoạt động của Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cuộc hội thảo khoa học, các hội nghị, các cuộc họp mặt để người có uy tín tiêu biểu có cơ hội trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, đề xuất các sáng kiến, kiến nghị về các vấn đề quan trọng của dân tộc mình. Kịp thời biểu dương khen thưởng những người có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng. 

Việc bồi dưỡng, phát huy người có uy tín, tiêu biểu với số lượng phù hợp trong 53 dân tộc thiểu số cần được chú trọng như trong việc tập hợp, vận động người uy tín tiêu biểu tham gia vào Ủy ban MTTQ, Ban Chấp hành các đoàn thể các cấp cũng như giới thiệu những người thật tiêu biểu tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp để đại diện quyền lợi và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số.

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có tác động rất quan trọng trong việc tập hợp đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Thực hiện tốt các giải pháp phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, chúng ta sẽ có đội ngũ những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số vững mạnh cùng với đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất